MEDIX, God. 14 Br. 74  •  Stručni članak  •  Interna medicina HR ENG

Javnozdravstveni pristup u prevenciji kroničnih bubrežnih bolesti – probir za kroničnu bubrežnu bolestPublic health approach in chronic kidney disease prevention - screening for chronic kidney disease

Arsen Stanić, Ranko Stevanović, Ivan Pristaš, Aleksandar Jovanović, Nataša Jurlina, Višnja Bešić Barun, Teodora Not, Nevenka Krčmar

Preventivni pregledi ne provode se dovoljno. Rano otkrivanje (probir) na kronične bubrežne bolesti metoda je izbora za prevenciju kod rizičnih skupina, osobito kod oboljelih od hipertenzije, dijabetesa, dislipidemije, pozitivne obiteljske anamneze, pretilosti itd. U radu je opisan, s javnozdravstvenog i organizacijskog aspekta, scenarij uspješne organizacije i provedbe probira na kroničnu bubrežnu bolest. Posebno su specificirani i obrađeni problemi planiranja probira, budžeta, vodstva i voditelja, odabira (definicije) populacije u obuhvatu, odabira metode (testa), edukacije, kampanja i PR za građane, mjesta i osoblja za provođenje probira, vremena u kojem će se probir dovršiti, prikupljanja podataka o rezultatima, analizi podataka, izradi i uporabi informacija. Kod svakog probira valja biti siguran da će se za sve osobe s pozitivnim nalazima osigurati brza, učinkovita dijagnostika i terapije. Kvaliteta, pouzdanost podataka i informacija ovise o motiviranosti osoba koje provode probir te računalima i softverima u koje se unose i obrađuju podaci. 

Ključne riječi:
prevencija, kronična bubrežna bolest, probir, organizacija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 74

Preventive examinations are not frequent enough conducted. Early detection (screening) of chronic kidney diseases is a recommended method suitable for prevention in high risk groups, especially in those with hypertension, diabetes, dyslipidemia, disease presence in family history, obesity, etc. The successful chronic kidney disease screening management and conduction scenarios have been described in the article. Planning challenges of screening, budget, leadership and leaders, selecting population to be involved and methods (screening tests), education, campaigns, PR for citizens, location and needed personnel, project duration, data collection and analysis and information production and usage, all have been particularly specified and elaborated. It has also been emphasized that all persons with positive test results must be provided with further rapid and effective diagnostics and therapy procedures. With particular regard it has been high lightened that the quality and reliability of data and information depend on motivation of the screening conducting personnel and hardware and software used for data entry and analysis. 

Key words:
prevention, chronic kidney disease, screening, management