Upute autorima

Časopis MEDIX objavljuje pregledne stručne članke iz svih područja medicine i javnog zdravstva namijenjene stručnom krugu čitatelja. Članci objavljeni u časopisu originalni su pregledni radovi za čije je eventualno daljnje objavljivanje potrebna pismena suglasnost Uredništva.

Radovi se predaju u Word for Windows formatu, šalju e-poštom na adresu: medix@ct-poslovneinformacije.hr

Preporučeni obim članaka je od 5 do 10 kartica teksta (1 kartica = 1.800 znakova s razmacima).

Na prvoj stranici potrebno je navesti naslov rada, puno ime, prezime i titule autora, te naziv ustanova u kojima rade/i, a na kraju članka ispod popisa referentne literature adresu za dopisivanje prvog autora, uključujući naziv ustanove (klinike, zavoda, odjela), e-mail adresu, te službeni telefonski broj.

Potrebno je priložiti ključne riječi i sažetak članka. Naslov rada, sažetak i ključne riječi prilažu se na hrvatskom i engleskom jeziku. Sažetak treba biti obima do 900 znakova na hrvatskom, te do 900 znakova na engleskom, a podrazumijeva navodenje ključnih poruka članka, a ne opis sadržaja članka. Ključne riječi (preporučuje se navodenje do 5 ključnih riječi, odnosno pojmova) navode se abecednim redom, a englesku inačicu ključnih riječi potrebno je uskladiti prema MeSH online bazi medicinskog nazivlja.

Članci se pišu u formi preglednog stručnog rada s odvojenim uvodnim dijelom, razradom teme (odnosi se na preglednu prezentaciju problematike uključujući metodologiju i rezultate ukoliko je riječ o vlastitom istraživanju), raspravom i zaključkom. Zbog preglednosti sadržaja članak je uputno opremiti adekvatnim podnaslovima, te jasno označiti hijerarhiju pojedinih poglavlja.

Literatura
Referentna literatura (maksimalno do 30 referenci) navodi se na zasebnoj stranici i numerira prema redoslijedu navodenja citata/izvora u tekstu. Citat u tekstu označava se brojčanom oznakom na kraju rečenice (iza točke, bez razmaka). Reference se navode prema Vancouverskoj deklaraciji, uz skraćivanje naslova časopisa prema International Periodical Title World Abbreviations kojom se koristi Index Medicus. Poželjno je citiranje recentnih izvora i literature ne starije od 5 godina.

Prilozi uz tekst
Popratne ilustracije predaju se u originalnim zapisima (Foto, DIA), odnosno digitalizirane u jednom od uobičajenih formata (TIFF, JPG, u krajnjem slučaju PDF; širine 5,5-9 cm, u rezoluciji 300 dpi-a). Grafikoni se predaju u ispisu, uz mogući predložak u PowerPoint-u, Excelu i sl. Tablične prikaze, uz ispis željenog izgleda tablice, potrebno je pripremiti i u obliku klasičnog teksta uz korištenje tabulatora. Sve ilustracije potrebno je označiti brojem koji ih povezuje s naznačenim mjestom u tekstu rukopisa. Pripadajući opisi slika, tablica i grafikona prilažu se na posebnom listu papira, a trebaju biti što sadržajniji kako bi ilustracije bile razumljive neovisno od čitanja rukopisa (preporučeni ukupni obim opisa slikovnih priloga je do 2 kartice teksta). Tekst je uputno opremiti s do 5 ilustracija (slika, grafikona i tablica) ili više ukoliko to zahtijeva priroda rukopisa.