MEDIX, God. 27 Br. 150/151  •  Pregledni članak  •  Kardiologija HR ENG

Zatajivanje srca – pristup liječnika opće/obiteljske medicineHeart failure – a family physician’s approach

Mario Furač

Najčešći uzroci zatajivanja srca (ZS) različite su bolesti miokarda, među kojima se izdvaja ishemijska bolest srca. Od ostalih uzroka treba izdvojiti arterijsku hipertenziju i bolesti srčanih valvula. Dijagnoza se postavlja procjenom vjerojatnosti postojanja ZS-a na temelju anamneze, fizikalnoga pregleda i EKG-nalaza. Ako je barem jedan od elemenata patološki, idući je korak određivanje natriuretičkih peptida (BNP, NT proBNP). Ako su vrijednosti BNP-a ≥ 35 pg/mL i NT-a pro BNP ≥ 125 pg/mL, slijedi upućivanje na ultrazvuk (UZV) srca. Jednostavan algoritam za dijagnostiku ZS-a u ambulanti obiteljske medicine jest algoritam MICE (engl. Male, Infarction, Crepitations, Edema). U skrbi o bolesniku koji boluje od ZS-a jednu od ključnih uloga ima liječnik obiteljske medicine, koji je često prvi liječnik koji postavlja sumnju na dijagnozu ZS-a, upućuje bolesnika na daljnju dijagnostičku obradu, „preuzima“ bolesnika nakon potvrde dijagnoze od kardiologa ili nakon hospitalizacije zbog akutnoga zatajivanja srca. Odluku o prebacivanju fokusa s kurativnoga na palijativno liječenje trebali bi donijeti zajedno bolesnik i njegova obitelj, liječnik obiteljske medicine i kardiolog.

Ključne riječi:
liječnik obiteljske medicine; zatajivanje srca; simptomi; znakovi; liječenje; dijagnoza; palijativna skrb

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 150/151

The most common causes of heart failure (HF) are various myocardial diseases, among which ischemic heart disease stands out. Other causes include arterial hypertension and heart valve disease. Diagnosis is made by assessing the likelihood of HF based on medical history, physical examination, and ECG findings. If at least one of the elements is pathological, the next step is to determine natriuretic peptides (BNP, NT proBNP). If BNP values ≥ 35 pg/mL and NT pro BNP ≥ 125 pg/mL, referral to ultrasound (US) of the heart follows. A simple algorithm for diagnosing HF in a family physician’s office is the Male, Infarction, Crepitations, Edema (MICE) algorithm. In the care of a patient suffering from HF, one of the key roles is played by the family doctor, very often being the first doctor to suspect this diagnosis, refer the patient for further diagnostic processing, „take over“ the patient after diagnosis is confirmed by a cardiologist or after hospitalization for acute heart failure. The decision to shift the focus from curative to palliative treatment should be made together by the patient and his family, the family physician, and the cardiologist.

Key words:
diagnosis; family physician; heart failure; palliative care; symptoms; signs; treatment