MEDIX, God. 19 Br. 106  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Smjernice za kliničko vođenje i plan liječenja depresijeGuidelines for clinical management of patients with depression

Slađana Štrkalj Ivezić, Alma Mihaljević-Peleš, Mate Mihanović, Renata Dračevac-Sabljar

Sveobuhvatni pristup i kliničko vođenje oboljelih od depresije bazira se na individualiziranom pristupu, usmjerenom na osobu, a uključuje rano prepoznavanje simptoma, postavljanje točne dijagnoze, procjenu oštećenja socijalnog i radnog funkcioniranja, procjenu suicidalnog rizika, određivanje vodećih kliničkih simptoma i indikacije za bolničko liječenje. Izrada individualnog plana liječenja bazira se na psihobiosocijalnom modelu bolesti, a uključuje izbor lijekova, psihoterapiju, psihosocijalne postupke, evaluaciju i prevenciju ponovne epizode bolesti. Uspostavljanje odnosa povjerenja, principi osnaživanja i informiranja o bolesti i terapijski savez važni su dijelovi svakog uspješnog kliničkog vođenja oboljelih od depresije. 

Ključne riječi:
depresija; dijagnoza; plan liječnja

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 106

The comprehensive approach and clinical management of patients with depression should be based on an individual approach, focused on the patient, and it includes early detection of symptoms, stating the correct diagnosis, assessing the impairment of social and occupational functioning, assessing suicide risk, determining the leading clinical symptoms and indications for hospitalization. Developing an individual treatment plan is based on psyhobiosocial model of depression and includes choice of medication, psychotherapy, psychosocial procedures, evaluation and relapse prevention. Establishing a relationship based on trust, principles of empowerment and information about the disease and treatment alliance are essential for successful clinical management of patients with depression. 

Key words:
depression; diagnosis; disease management plan