MEDIX, God. 19 Br. 106
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Depresija – etiologija, dijagnostika i liječenje

Gošća urednica:
prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić
Predsjednica Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju HLZ-a


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Slađana Štrkalj Ivezić 
Puni tekst | PDF

Epidemiološki prikaz depresivnih poremećaja u Hrvatskoj
Maja Silobrčić Radić, Vlasta Hrabak-Žerjavić 
Sažetak

Klinička slika, dijagnoza i diferencijalna dijagnoza depresivnih poremećaja
Josipa Ivanušić, Dunja Degmečić 
Sažetak

Procjena suicidalnog rizika kod osoba oboljelih od depresije
Elvira Koić, Slađana Štrkalj-Ivezić 
Sažetak

Psihofarmakološke smjernice za liječenje depresije
Alma Mihaljević-Peleš, Marina Šagud 
Sažetak

Mehanizam djelovanja antidepresiva
Marina Šagud, Alma Mihaljević-Peleš, Bjanka Vuksan-Ćusa, Tomo Brataljenović 
Sažetak

Nuspojave antidepresiva
Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Miro Jakovljević, Dorotea Muck-Šeler, Nela Pivac 
Sažetak

Kognitivno-bihevioralna terapija depresije
Dražen Begić 
Sažetak

Smjernice za kliničko vođenje i plan liječenja depresije
Slađana Štrkalj Ivezić, Alma Mihaljević-Peleš, Mate Mihanović, Renata Dračevac-Sabljar 
Sažetak

Depresija u osoba starije životne dobi: specifičnosti kliničke slike i smjernice za liječenje
Ninoslav Mimica, Marija Kušan Jukić 
Sažetak

Smjernice za dijagnosticiranje i liječenje depresije u djece i adolescenata
Gordan Majić, Anđelina Bokić-Sabolić, Jarmila Škrinjarić, Ivan Begovac 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Depresija – etiologija, rana dijagnostika i liječenje
Otvoren pristup

I u ovom broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Depresija – etiologija, rana dijagnostika i liječenje“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa sedam bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja. 

Za dodjelu bodova u sustavu trajne izobrazbe uzimat će se u obzir samo pozitivno riješeni testovi dostavljeni na originalnom obrascu (umetku) iz tiskanog izdanja Medixa najkasnije do 30. studenog 2013. godine.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Psihijatrija

Aripiprazol: nove mogućnosti u liječenju shizofrenije i bipolarnog poremećaja
Miro Jakovljević 
Sažetak

Neurologija

Multipla sistemska atrofija – prikaz slučaja
Vladimira Vuletić, Ivana Marković, Elka Stefanova, Nenad Bogdanović 
Sažetak

Endokrinologija

Hipoglikemije u šećernoj bolesti – problem unatoč sve boljim lijekovima
Andreja Marić 
Sažetak

Radiologija

Radiološka obrada bolesti dojke
Maja Prutki, Ksenija Štekić Novački, Vlatko Duspara, Ranka Štern Padovan 
Sažetak

Hitna medicina

Mitovi u hitnoj medicini
Ivor Ković, Marija Vidačić 
Sažetak

Alergologija i klinička imunologija

Laboratorijska dijagnostika alergija i sigurnost bolesnika
Slavica Dodig, Irena Batišta 
Sažetak

Stomatologija

Okluzija i ortodontska terapija u bolesnika s temporomandibularnim poremećajem
Tomislav Badel, Sandra Anić Milošević, Dijana Zadravec, Ivana Savić Pavičin, Mirna Munitić 
Sažetak

Razgovori

Pulmologija

Dr. Alma Rožman: Kronične plućne bolesti – što zaboravljamo
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Pulmologija

Prof. dr. sc. Roberto Rodriguez-Roisin: KOPB i nove, obnovljene GOLD smjernice
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Ginekologija

Prof. dr. sc. Damir Eljuga: Važnost međunarodne suradnje u prevenciji početnog raka materničnoga vrata
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Ginekologija

Prof. dr. sc. Vesna Kesić: Ginekološka onkologija danas i sutra
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Ginekologija

Prof. dr. sc. Lukas Rob: Očuvanje fertiliteta nakon liječenja raka materničnoga vrata
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Ginekologija

Prof. dr. sc. Lutz Gissmann: Primjena i budućnost cjepiva protiv HPV-a
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

Javno zdravstvo

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice u Hrvatskoj
Joško Zekan, Melita Jelavić, Andrea Šupe Parun 
Puni tekst

Gastroenterologija

Rak jetre – rastući javnozdravstveni problem
Ivica Grgurević 
Puni tekst

Palijativna medicina

Komunikacijom protiv boli
Veljko Đorđević, Marijana Braš 
Puni tekst

Tržište lijekova

Lista i cijene lijekova – novosti nakon pristupanja EU-u
Maša Bulajić 
Puni tekst

Kolumne

Mali leksikon povijesti medicine

Depresija
Otvoren pristup

Amir Muzur 
Puni tekst

Stručna događanja

Recenzije

Sponzorirane reportaže

Novosti