MEDIX, God. 27 Br. 150/151  •  Pregledni članak  •  Kardiologija HR ENG

Moderan pristup liječenju fibrilacije atrijaA modern approach to the treatment of atrial fibrillation

Vedran Velagić, Vedran Pašara, Ivan Prepolec

Porast prevalencije fibrilacije atrija predstavlja rastući medicinski izazov zbog starenja populacije i njenog velikog utjecaja na kvalitetu života bolesnika, morbiditet i mortalitet. Istovremeno raste i znanje o toj aritmiji, njezinim uzrocima i načinima liječenja. Nove spoznaje dovode u pitanje starije stavove o jednakoj vrijednosti strategija kontrole ritma i kontrole frekvencije. Rano prepoznavanje i liječenje fibrilacije atrija moglo bi dovesti do boljih ishoda glede morbiditeta i mortaliteta. U tome su na raspolaganju i moderne metode kontrole ritma poput kateterske ablacije. Zlatni standard u ablaciji fibrilacije atrija je izolacija plućnih vena, no usprkos relativno dobrim rezultatima, postojeće ablacijske tehnologije podrazumijevaju značajne stope recidiva i potencijalne ozbiljne komplikacije. Međutim, razvijaju se i nove tehnologije (novi izvori energije) koje obećavaju bolju učinkovitost i bolji sigurnosni profil procedure. Veliki napori ulažu se i u istraživanje boljih modaliteta ablacije u bolesnika s perzistentnim oblicima bolesti, područja gdje su dugoročni rezultati intervencijskog liječenja skromni.

Ključne riječi:
fibrilacija atrija; liječenje; izolacija plućnih vena; kriobalonska ablacija; radiofrekventna ablacija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 150/151

The increase in the prevalence of atrial fibrillation poses a growing medical challenge due to the aging population and its large impact on patient’s quality of life, morbidity and mortality. At the same time, knowledge about this rhythm disorder, its causes and possible treatments is also growing. New insights call into a question older viewpoints regarding the equal value of rhythm control and rate control strategies. Early detection and treatment of atrial fibrillation could lead to better outcomes in terms of morbidity and mortality. Modern methods of rhythm control, such as catheter ablation, are also available. The golden standard in the ablation of atrial fibrillation is the isolation of the pulmonary veins, but despite the relatively good results, existing ablation technologies involve significant recurrence rates and potential serious complications. However, new technologies (new energy sources) that promise better efficiency and a better safety are also being developed. Great efforts are being made to investigate better ablation modalities in patients with persistent forms of the disease, an area where the long-term results of interventional treatment are modest.

Key words:
atrial fibrillation; treatment; pulmonary vein isolation; cryoballoon ablation; radiofrequency ablation