MEDIX, God. 17 Br. 92/93 - Suplement
«   »

Komunikacija i komunikacijske vještine u medicini

Gosti urednici:

doc. dr. sc. Veljko Đorđević, dr. med, spec. psihijatar
predstojnik Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb

dr. sc. Marijana Braš, dr. med., spec. psihijatar
voditeljica Odjela za palijativnu medicinu Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb

Sadržaj

Psihijatrija

Uvodnik
Veljko Đorđević, Marijana Braš 
Sažetak

Psihijatrija

Osnovni pojmovi o komunikaciji u medicini
Veljko Đorđević, Marijana Braš 
Sažetak

Psihijatrija

Edukacija o komunikacijskim vještinama na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Nada Čikeš, Gordana Pavleković, Sven Seiwerth, Mirjana Kujundžić-Tiljak 
Sažetak

Psihijatrija

Suvremeni pristup edukaciji komunikacijskih vještina
Veljko Đorđević, Marijana Braš, Nada Čikeš, Lovorka Brajković, Davor Miličić 
Sažetak

Psihijatrija

Istraživanje komunikacije između medicinskog osoblja i bolesnika – današnje perspektive
Vibor Milunović, Ivana Bičanić, Ozren Polašek 
Sažetak

Psihijatrija

Nove informacijsko-komunikacijske tehnologije i komunikacija u medicini i zdravstvu
Ranko Stevanović, Ivan Pristaš 
Sažetak

Psihijatrija

Komunikacija u pedijatriji
Marina Grubić, Ana Bogdanić, Hrvoje Kniewald, Boris Filipović-Grčić 
Sažetak

Psihijatrija

Oblici komunikacije s osvrtom na djecu s cerebralnom paralizom
Irena Slaviček, Veronika Sabo 
Sažetak

Psihijatrija

Komunikacija s osobama treće životne dobi
Lovorka Brajković, Ana-Strahinja Ratković, Goran Ivkić 
Sažetak

Psihijatrija

Komunikacija s osobom oboljelom od demencije
Ninoslav Mimica 
Sažetak

Psihijatrija

Komunikacija s duševnim bolesnikom
Petrana Brečić, Draženka Ostojić, Vlado Jukić 
Sažetak

Psihijatrija

Komunikacija u hitnoj medicini
Maša Bulajić, Maja Grba-Bujević 
Sažetak

Psihijatrija

Komunikacijske vještine u palijativnoj medicini
Marijana Braš, Zoran Lončar, Branka Kandić-Splavski, Vibor Milunović, Mato Devčić, Ranko Stevanović, Antonio Juretić, Ivana Bičanić, Mario Cvek 
Sažetak

Psihijatrija

Psihoedukacija u zdravstvenom sustavu
Ana-Strahinja Ratković, Lovorka Brajković, Mladenko Šumić, Mario Cvek 
Sažetak

Psihijatrija

Motivacijski intervju kao oblik savjetovanja u zdravstvenom okruženju
Lovorka Brajković, Mladenko Šumić, Ana Ljubas 
Sažetak

Psihijatrija

Komunikacija u grupi
Vedran Bilić 
Sažetak

Psihijatrija

Psihodinamika neverbalne komunikacije u psihoterapiji
Marijana Braš, Veljko Đorđević, Vedran Bilić, Lovorka Brajković, Zorana Kušević 
Sažetak