English abstract: Click here.

Kronična rana

Rana je oštećenje tkiva nastalo djelovanjem vanjskih čimbenika kada nastaje ili samo prekid kontinuiteta ili i defekt kože. Može nastati iz akutne rane kao rezultat poremećenog cijeljenja ili neadekvatnog primarnog liječenja. Liječenje rane je zahtjevno i sastoji se od niza općih mjera, kompresivne terapije, lokalne i/ili sistemske te kirurške terapije. Predstavlja velik problem za bolesnika, značajno umanjuje kvalitetu života, a predstavlja i veliko opterećenje za zdravstveni sustav

Ključne riječi:
dijabetičko stopalo, dekubitus, pyoderma gangrenosum, venski ulkus, cijeljenje rana


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 77