MEDIX, God. 20 Br. 111  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Vaskularna demencijaVascular dementia

Zlatko Trkanjec

Demencija postaje sve veći problem modernoga društva zbog produljenja životne dobi pučanstva. Definira se kao neurološki sindrom koji se sastoji od poremećaja kognicije dovoljno teškoga da poremeti svakodnevno funkcioniranje bolesnika. Incidencija i prevalencija demencije raste sa starenjem stanovništva. Vaskularna je demencija najčešći oblik demencije u starijih osoba, odmah nakon Alzheimerove demencije. Izrazom vaskularna demencija identificiraju se bolesnici s teškim kognitivnim poremećajem zbog cerebrovaskularne bolesti, bilo nakon većeg ishemijskoga ili hemoragijskoga moždanog udara, lakunarnih i mikroskopskih kortikalnih infarkta, ili zbog srčanih i cirkulacijskih bolesti koje uzrokuju infarkte u bijeloj tvari. Blagi kognitivni poremećaj smatra se najranijom kliničkom manifestacijom Alzheimerove demencije, a sličan je koncept predložen za vaskularnu demenciju, nazvan vaskularni blagi kognitivni poremećaj (engl. vascular mild cognitive impairment –VaMCI). Koncept VaMCI-ja obuhvaća bolesnike s klasičnim vaskularnim čimbenicima rizika i stanovitim stupnjem kognitivnog poremećaja, ali ne s demencijom. Izraz vaskularni kognitivni poremećaj (engl. vascular cognitive impairment - VCI) odnosi se na sve oblike od blagoga do teškoga kognitivnog poremećaja, koji su udruženi s vaskularnim oštećenjem, ispunjavali oni kriterije za vaskularnu demenciju ili ne. Taj oblik poremećaja uključuje one koji boluju od kognitivnih disfunkcija udruženih s moždanim udarom, višestrukim kortikalnim infarktima, višestrukim supkortikalnim infarktima, tihim infarktima, strateškim infarktima, bolešću malih krvnih žila s oštećenjima bijele tvari i lakunarnim infarktima. Napredovanje vaskularnoga blagog kognitivnog poremećaja u vaskularnu demenciju moglo bi se vjerojatno spriječiti odgovarajućim preventivnim mjerama i liječenjem vaskularnih čimbenika rizika. Time bi vaskularna demencija bili jedina demencija koja se može prevenirati i liječiti. 

Ključne riječi:
demencija, vaskularna; dijagnostika; epidemiologija; liječenje; prevencija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 111

Dementia is a growing problem of modern society due to the increased age of the population. Dementia is defined as a neurological disorder, consisting of cognition disorders severe enough to disrupt daily function of patients. The incidence and prevalence of dementia increases with the aging population. Vascular dementia is the most common form of dementia in the elderly, right after Alzheimer’s dementia. The term vascular dementia identifies patients with severe cognitive dysfunction due to cerebrovascular disease after ischemic or hemorrhagic stroke, lacunar and microscopic cortical infarction, or due to heart and circulatory diseases caused by infarcts in the white matter. Mild cognitive impairment is considered to be the earliest clinical manifestation of Alzheimer’s dementia, and similar concept was proposed for vascular dementia named vascular mild cognitive impairment - VaMCI. VaMCI concept includes patients with classic vascular risk factors and certain degree of cognitive impairment but no dementia. The term vascular cognitive impairment (VCI) refers to all forms of mild to severe cognitive impairments which are associated with vascular damage, no matter if they meet the criteria for vascular dementia or not. This type of disorder includes those who have cognitive impairment associated with stroke, multiple cortical infarcts, multiple subcortical infarcts, silent infarcts, strategic infarcts, multiple small vascular lesions in the white matter and lacunar infarcts. Progression of vascular mild cognitive impairment to vascular dementia could probably be prevented with proper preventative measures and treatment of vascular risk factors. This would make vascular dementia the only type of dementia that might be prevented and treated. 

Key words:
dementia; diagnosis; epidemiology; prevention; treatment; vascular