MEDIX, God. 21 Br. 117  •  Uvodnik  •  Gastroenterologija HR ENG

Uvodnik

Marko Banić, Ivica Grgurević

 

Svjedoci smo relativno brzih promjena kako u sustavima zaštite zdravlja u razvijenim zemljama tako i u sustavima zdravstva zemalja u tranziciji s nastojanjem povećanja dostupnosti osnovnih zdravstvenih usluga, ali i s ciljem racionalizacije troškova u pružanju zdravstvenih usluga. Suvremeni su sustavi zdravstva u javnom sektoru suočeni s rastućim troškovima dijagnostike i terapije bolesti probavnoga sustava, posebice pri zbrinjavanju posebnih skupina kao što su bolesnici s upalnim i tumorskim bolestima jetre, probavne cijevi, gušterače i bilijarnog sustava. U SAD-u su troškovi povezani s bolestima probavnoga sustava procijenjeni na oko 60 milijardi dolara godišnje ili na oko 10% ukupnih troškova za sve bolesti. Navedene bolesti zahvaćaju sve dobne skupine i nose teret znatne smrtnosti i pobola uz mogući gubitak radne sposobnosti, gubitak mogućnosti školovanja, smanjenje opće kvalitete života i uz narušavanje uloge pojedinca u društvu.

Nasuprot tomu, zdrav i zadovoljan pojedinac pridonosi ukupnoj zalihi zdravlja u pučanstvu i jača snagu društvene zajednice u cjelini. Jedno od osnovnih društvenih pitanja jest način ulaganja u skupinu osoba ili pojedinu osobu kako bi ona mogla dati najviše za sebe osobno, svoju obitelj i širu društvenu zajednicu. Znatan doprinos rješavanju toga pitanja mogu dati programi primarne i sekundarne prevencije bolesti probavnoga sustava, važnost kojih je često u brojnim društvenim i zdravstvenim analizama i raspravama podcijenjena. Osnovni ciljevi programa primarne prevencije uključuju nadzor nad kretanjima pojavnosti bolesti, edukaciju ciljnih skupina pučanstva u vezi s rizičnim čimbenicima i sa svrhom smanjenja incidencije bolesti te također uključuju oblike javnozdravstvene prevencije kao što su cijepljenje i programi probira na rano otkrivanje prekanceroza.

Ciljevi sekundarne prevencije uključuju sprječavanje napredovanja bolesti, uz smanjenje potrebe za bolničkim liječenjem i izdvajanjem iz zajednice, racionalnu dijagnostiku i farmakoterapiju, uvažavajući načelo subsidijarnosti, što znači primjenu učinkovite metode ili oblika prevencije na svim razinama zdravstvene zaštite. Preduvjet za ostvarenje tih ciljeva jest edukacija zdravstvenih profesionalaca i svih pripadnika zdravstvenih timova, uz osnovno načelo holističkoga i partnerskoga odnosa prema bolesniku.

Vjerujemo da tekstovi koji su uključeni u naslovnu temu ovoga broja Medixa pružaju zdrav temelj za daljnje napore u vezi s primarnom i sekundarnom prevencijom te racionalnom farmakoterapijom bolesti probavnoga sustava. Iz obrađenih tema pripremili smo 70 pitanja za dopisni test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe. Odgovori na pitanja sadržani su u tekstovima koji obrađuju pojedine teme i vjerujemo da će zainteresirani čitatelji uspješno riješiti test. 

prof. dr. sc. Marko Banić
Zavod za gastroenterologiju Klinike za internu medicinu, KB Dubrava, Zagreb

doc. dr. sc. Ivica Grgurević
Zavod za gastroenterologiju Klinike za internu medicinu, KB Dubrava, Zagreb