MEDIX, God. 17 Br. 94/95  •  Stručni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Prevladava li monoterapija u liječenju hipertenzije?Is monotherapy prevalent in patients with arterial hypertension?

Irena Jukić-Vojnić

Arterijska hipertenzija je među najvećim javnozdravstvenim problemima te prvi čimbenik rizika za nastanak cerebrovaskularnog inzulta, ali i kardiovaskularnih i bubrežnih bolesti. Predstavlja stalni izazov liječnicima obiteljske medicine zbog potrebe što ranijeg otkrivanja i liječenja, ali i postizanja kontrole arterijskog tlaka. Cilj: Cilj istraživanja je procijeniti kvalitetu propisivanja antihipertenzivnih lijekova na način da se odredi zastupljenost primjene jednog lijeka u odnosu na tvornički priređene fiksne kombinacije ili kombinacije dvaju i više lijekova kod hipertoničara bez komorbiditeta i s njim. Materijal i metode: Istraživanje je provedeno u ordinaciji opće medicine Doma zdravlja Zagreb – Zapad. Od ukupnog broja bolesnika koji boluju od arterijske hipertenzije u toj ordinaciji tijekom 2008. i 2010. godine izdvojeno je njih 292, za koje su se iz elektronske baze podataka mogli dobiti podaci o dobi bolesnika, propisanoj antihipertenzivnoj terapiji, te o komorbiditetu. Od 292 bolesnika, 195 je bilo bez komorbiditeta, a 97 s njim. Rezultati: Hipertoničarima bez komorbiditeta u 2008. godini češće je propisivana monoterapija (29,5%) nego fiksne kombinacije (10,3%) i kombinacije dvaju i više lijekova (27,1%), a 2010. se odnos neznatno promijenio u korist kombinacije dvaju i više lijekova (28,1%), dok je na monoterapiji bilo 25,7% hipertoničara. Monoterapija je prisutnija u liječenju hipertoničara u dobi od 40 do 59 godina, dok u dobi do 69 i u starijih od 70 godina prevladava kombinacija dvaju i više lijekova, što je u skladu s preporukama. Mali broj hipertoničara u skupini od 40 do 49 godina vjerojatno ukazuje na nedovoljan rad na otkrivanju novih slučajeva kojih je prema podacima oko 50% u populaciji. Zaključak: Iako je zabilježen neznatno manji broj hipertoničara kojima je propisana monoterapija u 2010. godini, još je uvijek nedovoljan broj onih kojima je propisana kombinirana terapija, fiksne ili individualne kombinacije dvaju ili više lijekova. Također je uočena potreba za praćenjem rezultata liječenja i ranim otkrivanjem bolesti. 

Ključne riječi:
antihipertenzivni lijekovi; hipertenzija; kombinacija lijekova; komorbiditet

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 94/95

Arterial hypertension is one of the most prevalent public health problems and the main risk factor for stroke, cardiovascular and renal diseases. Early detection of arterial hypertension and treatment aimed at achieving blood pressure control represents a challenge for family physicians. Aims: The aim was to determine the proportion of antihypertensive monotherapy in comparison with fixed combinations or combinations of two or more antihypertensive medications prescribed for blood pressure control in hypertensive patients with and those without comorbidities. Materials and methods: The study was carried out in a general practice office at the “Zagreb-Zapad“ Health Centre. Out of a total number of patients with arterial hypertension in 2008 and 2010, 292 were selected from the electronic patient medical database based on the availability of data on their age, prescribed antihypertensive therapy and comorbidities. Of these 292 patients, 195 had no other comorbidities, while 97 had a comorbid diabetes mellitus, cardiovascular, cerebrovascular or kidney disease. Results: In 2008, monotherapy was prescribed more frequently (29.5%) than fixed combinations (10.3%) or a combination of two or more antihypertensive medications (27.1%). In 2010, fixed combinations (28.1%) were prescribed more often than monotherapy (25.7%). Monotherapy was used in the treatment of patients with hypertension aged 40-59 years. In patients younger than 69 and those aged 70 or older, a combination of two or more medications was a predominant therapy, which is in line with the recommendations. Conclusion: Although there were fewer patients with hypertension receiving monotherapy, there was still an insufficient number of those treated with combined antihypertensive therapy according to the recommendations. 

Key words:
antihypertensive agents; comorbidity; drug combinations; hypertension