Precizni pričvrstci kao retencijsko sredstvo djelomične proteze – prikaz slučaja

Autor: Sandra Milinović, Vlatka Lajnert, Sunčana Simonić-Kocijan, Daniela Kovačević Pavičić
Sažetak:

Glavni ciljevi protetičke rehabilitacije bezubih i djelomično ozubljenih pacijenata jesu uspostavljanje funkcije i estetike stomatognatoga sustava. Djelomično ozubljene osobe imaju niz mogućih protetičkih rješenja. Jedno od često primjenjivanih jesu fiksno-mobilni kombinirani radovi retinirani preciznim pričvrstcima. Precizni pričvrstak definiran je kao retencijsko i stabilizacijsko sredstvo djelomične proteze, koje omogućuje pravilan prijenos žvačnih i izvanžvačnih sila. Odabir odgovarajućega pričvrstka u odgovarajućim indikacijama, omogućuje izradbu djelomične proteze koja biološki, funkcijski i estetski zadovoljava sve zahtjeve stomatognatoga sustava te osigurava dobru prilagodbu pacijenta na protetički nadomjestak

Ključne riječi:
djelomična bezubost; djelomična proteza; kombinirani fiksno-mobilni protetički nadomjestci; precizni pričvrstci