MEDIX, God. 22 Br. 119/120  •  Autorski pregled  •  Palijativna medicina HR ENG

Palijativna skrb u Istarskoj županiji – mobilni specijalistički palijativni timPalliative care in the county of Istria – a mobile specialist palliative care team

Julijana Franinović Marković, Ante Ivančić, Diego Brumini, Ivo Povrzanović, Tomislav Peharda, Roberta Katačić, Sonja Grozić Živolić

Temelje palijativne skrbi (PS) u Hrvatskoj postavila je prof. dr. sc. Anica Jušić 1994. godine. Tijekom više od dva desetljeća mnogi volonteri i profesionalci pokretali su različite palijativne inicijative na lokalnoj i nacionalnoj razini. Doneseni su zakonski akti, pravilnici i strateški planovi razvoja PS-a. Međutim, organiziranje PS-a potrebno je prilagoditi potrebama bolesnika, mjestu pružanja skrbi i mogućnostima zajednice. Organiziranje kućne, izvanstacionarne palijativne skrbi u Istarskoj županiji dobar je primjer sinergije volontera, zdravstvenih djelatnika, regionalne i lokalne uprave i podrške stanovništva s ciljem pružanja sveobuhvatne pomoći bolesnicima i obiteljima u potrebi za palijativnom skrbi. Koordinacija organizacije i razvoja provodi se na regionalnoj razini i usklađena je s raspoloživim ljudskim resursima, mjestom pružanja skrbi, teritoriju koji pokriva i financijskim mogućnostima. Koordinacija pružanja palijativnih usluga sukladna je znanju, kompetencijama i vještinama članova tima te suradnji s drugim ustanovama i volonterskim udrugama. Mobilni specijalistički tim palijativne skrbi pokazao se u Istri kao najprikladniji oblik pružanja PS-a. Važan čimbenik u pružanju kućne palijativne skrbi jesu članovi obitelji bolesnika.

Ključne riječi:
izvanstacionarna/kućna palijativna skrb; koordinacija palijativne skrbi; mobilni specijalistički tim palijativne skrbi; organizacija palijativne skrbi; prepoznavanje palijativnog bolesnika

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 119/120

The fundamentals of Palliative Care (PC) in Croatia were determined by professor Anica Jušić in 1994. Over the course of more than two decades, several volunteers and professionals have launched various PC initiatives at a local and national level. It led to legislative acts, regulations and strategic plans for the development of PC. However, for the organization of PC, it is necessary to accommodate the needs of the patient, place of care and opportunities of the community. Organizing the home, outpatient palliative care in the County of Istria is a good example of the synergy between volunteers, healthcare professionals, regional and local government and support of the population with the aim to provide comprehensive assistance to patients and families in need of palliative care. Coordination of the organization and its development is carried out at the regional level and is in line with the available human resources, place of care, the territory covered and budget. Managing the provision of palliative care services is in accordance with the knowledge, competencies and skills of team members and the co-operation with other institutions and voluntary associations. The mobile specialist palliative care team in Istria has shown to be the most appropriate form of PC. Important factors in the provision of home palliative care are family members of patients.

Key words:
early identification of palliative care patients; home-based outpatient palliative care; mobile specialist palliative care team; palliative care coordination; palliative care organization