MEDIX, God. 19 Br. 107/108  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija/Onkologija HR ENG

Onkološki pristup tumorima jetre i hepatobilijarnih putevaOncologic approach to tumors of the liver and hepatobiliary tract

Dragan Trivanović, Renata Dobrila Dintinjana

Hepatobilijarni su tumori povezani s vrlo slabim preživljenjem. Uglavnom se dijagnosticiraju u uznapredovaloj fazi bolesti kad se metode kirurške resekcije ili transplantacije jetre, odnosno lokoregionalni zahvati ne mogu primijeniti. U posljednjih nekoliko godina došlo je do napretka primjenom sistemskih metoda liječenja, osobito uvođenjem lijeka sorafeniba u oboljelih od HCC-a (od engl. hepatocellular carcinoma), kao i primjene gemcitabina s cisplatinom u bilijarnim oblicima karcinoma bilijarnoga trakta. Multidisciplinarni pristup liječenju je nužan, a pravi izbor bolesnika (rana faza bolesti, očuvana jetrena funkcija) omogućuje kurativni pristup liječenju ili znatno bolju prognozu uz primijenjene metode liječenja. Oboljeli od karcinoma hepatobilijarnih puteva trebaju biti multidisciplinarno evaluirani za radikalnu potencijalno kurativnu terapiju (resekcija, transplantacija). Bolesnici koji nisu kandidati mogu se liječiti lokoregionalnim pristupom (ablacija ili embolizacija). Na žalost, većina se bolesnika u trenutku dijagnoze nalazi u uznapredovaloj fazi bolesti kad je sistemska kemoterapija i/ili najbolja potporna skrb jedina moguća, i to u palijativne svrhe. Brojne su nove metode i lijekovi koji se ispituju i koji će sigurno zauzeti svoje mjesto u budućnosti liječenja tumora hepatobilijarnog trakta. 

Ključne riječi:
karcinom jetre; kemoterapija; kolangiokarcinom; neoplazme žučnih puteva; sorafenib

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 107/108

Hepatobiliary tumors are associated with very poor survival rates. It is generally diagnosed in the advanced stage of the disease when surgical resection methods, liver transplants and locoregional treatments are of no efficacy. In recent years there has been progress regarding the implementation of systemic treatment methods, particularly the introduction of the drug sorafenib in HCC patients, as well as applying gemcitabin with cisplatin in patients with biliary forms of cancer in the biliary tract. A multidisciplinary approach to the treatment is necessary, and choosing the preferred patient (in an early stage of the disease, preserved liver functions) results in the possibility of providing a curative treatment approach, or a significantly better prognosis whilst using the applied methods. Patients with cancer in the hepatobiliary tract must be evaluated at a multidisciplinary level when there is potential for a radical, curative therapy (resection, transplantation). Patients who are not candidates can be treated with a locoregional approach (ablation or embolization). Unfortunately, most patients are in the advanced stages of cancer when diagnosed when systemic chemotherapy and/or care giving is the only treatment method possible, and only in palliative care. There are numerous new methods and drugs being tested and trialed, some of which will surely find their place in the treatment of tumors affecting the hepatobiliary tract. 

Key words:
biliary tract neoplasms; chemotherapy, cholangiocarcinoma; hepatocellular carcinoma; sorafenib