MEDIX, God. 21 Br. 117  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije kod potpune bezubostiDetermining vertical and horizontal relations in total edentulism

Kovačević Pavičić Daniela, Jurković Zoran, Lajnert Vlatka

Bezube osobe nemaju definirane položaje mandibule prema maksili. Njihovo ispravno određivanje preduvjet je vraćanja funkcije i estetike stomatognatoga sustava. Vertikalna je relacija okluzije visina donje trećine lica, koja se određuje s pomoću položaja fiziološkog mirovanja. Pri tomu mogu pomoći objektivni pokazatelji, poput starih fotografija, sadrenih modela, stare proteze, radiografske snimke i dr. Horizontalna relacija označuje odnos mandibule prema maksili u horizontalnoj ravnini. Za njezino se određivanje koristi položaj centrične relacije u koji se dovodi mandibula. Metode za određivanje horizontalne relacije dijele se na pasivne i aktivne, odnosno na metode interokluzijske registracije i metode grafičke registracije. 

Ključne riječi:
centrična relacija; fiziološko mirovanje; horizontalna dimenzija okluzije; vertikalna dimenzija okluzije

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 117

Toothless patients do not have defined positions of the mandible toward the maxilla. Their proper determining is a prerequisite for restoring function and aesthetics of the dental system. The vertical relation of occlusion is the height of the lower third of the face, which is determined by the position of physiologic rest. Objective indicators, such as old photographs, plaster models, old prosthetics, radiographs, etc. can be of aid in determining the vertical relation of occlusion. Horizontal relations indicate the relationship of the mandible toward the maxilla in a horizontal plane. The position of the centric relation, where the mandible is directed, is used to determine its position. Methods for determining the horizontal relations are divided into passive and active, or methods of interocclusal records and methods of graphic records.  

Key words:
centric relation; horizontal dimension of occlusion; physiological rest vertical dimension of occlusion