MEDIX, God. 24 Br. 130/131  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Kontrola arterijskoga tlaka i glikemije u šećernoj bolestiBlood pressure and glycemia control in diabetes mellitus

Ivana Kraljević, Ivana Pavlić-Renar

U kontroli arterijskoga tlaka i glikemije u šećernoj bolesti temeljno je nefarmakološko liječenje: zdrav način života. Međutim, za većinu bolesnika to nije dovoljno pa treba uključiti lijekove. U liječenju hipertenzije prvi su izbor inhibitori angiotenzin-konvertaze (iACE), blokatori angiotenzinskih receptora (ARB-ovi) u slučaju nepodnošenja. U većine bolesnika potrebno je dodatno liječenje te je potrebno uvesti tiazidne diuretike i dihidropiridinske antagoniste kalcijskih kanala. Ciljni sistolički tlak u bolesnika sa šećernom bolešću jest <140/<90 mmHg, niže vrijednosti (<130/<80 mmHg) mogu biti korisne bolesnicima s visokim kardiovaskularnim (KV) rizikom ili s bolešću bubrega. Metformin je prvi lijek za glukoregulaciju. Uz prilagodbu doze može ga se primijeniti do procjene glomerularne filtracije (eGFR) 30 mL/min/1,73 m2. Pri primjeni sulfonilureje i glinida potreban je oprez zbog veće mogućnosti hipoglikemija uz redukciju renalne funkcije. Pioglitazonu nije potrebno prilagođivati dozu, no potreban je oprez zbog mogućnosti edema i zatajivanja srca. Na inkretinskom učinku temeljeni lijekovi (inibitori dipeptitil-peptidaze 4 – DPP4i i agonisti receptora glukagonu sličnoga polipeptida 1- aGLP-1r) snizuju arterijski tlak. Neki aGLP-1r (liraglutid) pokazali su kardiovaskularnu (KV) protekciju u KV-rizičnih bolesnika. Osim linagliptina, DPP4i trebaju prilagodbu doze uz eGFR 60 i manje, a  aGLP-1r se ne primjenjuju uz terminalnu renalnu insuficijenciju. Inhibitori kontransportera natrija i glukoze (SGLTi) snizuju arterijski tlak. U svim do sada dovršenim ispitivanjima pokazali su KV-protektivnost u bolesnika visokoga rizika za KV – posebno smanjuju incidenciju dekompenzacije srca. Ciljni HbA1c postavlja se individualno: za mlađe osobe s novootkrivenim dijabetesom bez komplikacija i komorbiditeta to je do 6,5%. Više se vrijednosti postavljaju prema komorbiditetima i dobi.

Ključne riječi:
glikemija; glukoregulacija; hipertenzija; arterijski tlak; šećerna bolest

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 130/131

A healthy life style is a fundamental non-pharmacological treatment in controlling blood pressure and glycemia in diabetes. However, for most patients this is not enough so medication should be included. In the treatment of hypertension, the first choice is angiotensin convertase inhibitor (iACE), and in case of poor tolerance, angiotensin receptor blockers (ARBs) are used as well. In most patients, additional therapy is required and thiazide diuretics and dihydropyridine calcium channel blockers should be introduced. The target systolic pressure in patients with diabetes is <140/<90 mmHg, lower values (<130/<80 mmHg) might be beneficial in patients with high cardiovascular (CV) risk or kidney disease. Metformin is the first choice drug for glucose regulation. With dose reduction it may be used to estimate glomerular filtration (eGFR) 30 mL/min/1,73 m2. Sulphonyl urea and glinides require caution because of increased hypoglycemia and renal function reduction. Pioglitazone requires no dose adjustment, but caution is required regarding edema and higher risk of heart failure. Incretin-based treatments (dipeptidyl peptidase inhibitors – DPP4i and glucagon like peptide -1 receptor agonists (aGLP-1r) lower BP. Some aGLP-1r (liraglutide) revealed CV protection in high CV risk patients. In addition to linagliptin, DPP4i need dose adjustment with eGFR 60 and lower, aGLP-1r should not be used in terminal renal failure. Sodium glucose transporter2 inhibitors (SGLT2i) lower BP. In all the studies that have been conducted so far, CV protection has been demonstrated in patients with high CV risk - in particular reducing the incidence of heart failure. The target HbA1c is set individually: for younger people with newly diagnosed diabetes without complications and comorbidities it is up to 6.5%. More values are set according to comorbidity and age. 

Key words:
blood pressure; diabetes; glucoregulation; glycemia; hypertension