MEDIX, God. 24 Br. 130/131  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Kako povećati adherenciju liječenja hipertoničara – uloga ljekarnikaIncreasing adherence to hypertension treatment – The role of a pharmacist

Olgica Velkovski Škopić, Marijana Brozović, Mateja Mršić, Nikola Lugović, Zvjezdana Dobrinčić

Adherencija u kroničnome liječenju znatno se smanjuje s vremenom, a samo 30% propisanoga farmakološkog liječenja pravilno je primijenjeno. Za adherenciju nije dovoljno samo osigurati da bolesnik uzima pravi lijek, na odgovarajući način i u pravo vrijeme. Potrebno je omogućiti proces učenja, koji će pomoći bolesniku usvojiti promjene životnih navika, a to će mu omogućiti bolju kvalitetu života. Istraživanja upućuju na to da uključivanje javnih ljekarnika u skrb o oboljelima od arterijske hipertenzije znatno pridonosi adherenciji i snižavanju vrijednosti arterijskoga tlaka. Javni ljekarnik može imati znatnu ulogu u procjeni bolesnikova razumijevanja bolesti i liječenja, njegove spremnosti za provedbu plana liječenja, objašnjenju dobrobiti liječenja i potencijalnim zaprekama adherenciji te podsjećanju na pridržavanje liječenja. Da bi se neadherencija smanjila, potrebna je suradnja svih dijelova zdravstvenoga sustava. Na suradnji liječnik-ljekarnik mora se kontinuirano raditi i ulagati dodatan napor kako bi skrb o bolesniku dosegla veću razinu.

Ključne riječi:
adherencija; hipertenzija; javni ljekarnik: arterijski tlak; suradnja liječnik-ljekarnik

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 130/131

Over time, adherence to chronic therapies is significantly reduced and only 30% of the prescribed pharmacological therapies are properly applied. It is not sufficient just to ensure that the patient takes the right medication, appropriately and at the right time. It is necessary to provide a learning process that will help the patient adapt changes in life habits which will enable improving the quality of life. Research suggests that involving public pharmacists in caring for people suffering from arterial hypertension significantly contributes to therapy adherence and lowering of the blood pressure. A public pharmacist may play a significant role in assessing the patient‘s understanding of the disease and treatment, his willingness to implement the treatment plan, explaining the benefit of the treatment and potential barriers to adherence, and reminding the patient of the importance of complying to the treatment. Co-operation of all stakeholders within the healthcare system is needed to reduce non-adherence. To increase the level of patient care, a co-operation between the doctors and the pharmacists has to be continuously developed and additional efforts are needed. 

Key words:
adherence; hypertension; pharmacists