MEDIX, God. 25 Br. 135  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Izvod iz smjernica za hitna stanja u obiteljskoj mediciniExcerpt from the emergency guidelines in family medicine

Rudika Gmajnić, Sanda Pribić

Obiteljska je medicina (OM) najdostupniji dio zdravstvene zaštite i često mora postupati u najrazličitijim hitnim stanjima. Odgovornost je liječnika kao voditelja tima procijeniti potrebu za hitnom intervencijom, stupanj hitnosti, vlastite mogućnosti u određenim stanjima, primjenu dostupne dijagnostike, aktiviranje nadležnih hitnih službi, potrebu za transportom i eventualno osiguranje stručne pratnje (katkad je liječnik OM-a nužna pratnja). Kad se pojavi potreba za hitnom intervencijom, OM najčešće ima ograničene dijagnostičke mogućnosti. U tim uvjetima potrebno je donijeti odluke koje mogu rezultirati kratkoročno i dugoročno najrazličitijim ishodima. Postupci se naknadno mogu pokazati opravdano ili neopravdano hitnima. Osim stručnih dvojbi postoji i niz tehničkih i administrativnih prepreka, pravnih, etičkih, socijalnih elemenata koji utječu na pristup potencijalno hitnom bolesniku. Kontinuirana edukacija, obnavljanje znanja i vještina o postupanju u hitnim stanjima jačaju osobnu snagu pojedinca da bi postupio temeljem najboljih znanja i iskustava.

Ključne riječi:
hitna stanja; obiteljska medicina

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 135

Family Medicine (FM) is the most accessible part of health care, and often needs to respond in various emergencies. It is the responsibility of the physician as a team leader to assess the need for immediate intervention, a degree of urgency, his/her own abilities in certain conditions, use of available diagnostics, activation of emergency services, the need for transportation and possibly providing a professional escort (sometimes the FM doctor is required). In case there is a need for an urgent intervention, the FM usually has limited diagnostic possibilities In such circumstances it is necessary to make decisions with short- and long-term outcomes. The procedures may afterwards prove as justified or not justified urgencies. In addition to professional dilemmas, there are a number of technical, administrative legal, ethical and social elements and obstacles that affect the approach to the potentially urgent patient. Continuous education, renewal of knowledge and skills in emergencies build up an individual’s personal strength to act based on the best knowledge and experience. 

Key words:
emergency situations; family medicine