Autologna transplantacija krvotvornih matičnih stanica u multiplom mijelomu

Autor: Karla Mišura Jakobac, Tihana Duić, Ana Bojanić, Bojana Aćamović Stipinović, Inga Mandac Smoljanović, Slobodanka Ostojić Kolonić, Ljiljana Pomper, Delfa Radić Krišto
Sažetak:

Multipli mijelom (MM) maligna je hematološka bolest koja nastaje kao posljedica neoplastične transformacije i klonalne proliferacije diferenciranih B-limfocita. Čini 10% svih hematoloških maligniteta, a medijan dobi prilikom dijagnoze je 69 godina. Izbor terapije ovisi o dobi i općem stanju bolesnika. Više od 30 godina autologna transplantacija krvotvornih matičnih stanica (ATKMS) standard je skrbi za mlade bolesnike s novodijagnosticiranim MM-om, čiju ulogu nije uspio zamijeniti ni dolazak novih lijekova kao što su imunomodulatori, inhibitori proteasoma i monoklonska protutijela. U nastojanju da se postigne što uspješnije liječenje bolesnika, nameću se pitanja: tko su najprikladniji bolesnici za liječenje s ATKMS-om, koji je trenutak najpovoljniji za provođenje postupka, uz koju uvodnu terapiju te koja je uloga tandemske transplantacije u eri novih lijekova.

Ključne riječi:
autologna transplantacija krvotvornih matičnih stanica; imunomodulatori; inhibitori; proteasoma; monoklonska protutijela; multipli mijelom

OGLAS