MEDIX, God. 25 Br. 136/137  •  Pregledni članak  •  Hematologija HR ENG

Utjecaj anemije na kvalitetu životaThe impact of anemia on quality of life

Duška Petranović, Andrej Belančić

Povezanost anemije i njezina liječenja s kvalitetom života bolesnika, ali i inače zdravih pojedinaca, danas je sasvim jasna. Međutim, potrebno je dodatno pridonijeti podizanju svijesti o važnosti pravodobna prepoznavanja i liječenja anemije s aspekta poboljšanja kvalitete života, osobito u skupinama bolesnika kao što su djeca, žene generativne dobi, starije osobe, kardiološki, nefrološki, onkološki/hematološki bolesnici i dr. U nekih od potonjih povezanost je anemije i kvalitete života dobro istražena i dokazana (npr. u zloćudnih bolesti), dok su pak u nekih skupina relevantna istraživanja o toj temi nedostatna ili pak uopće ne postoje. Sva dosad provedena istraživanja jasno potvrđuju povezanost anemije s lošijom kvalitetom života. Adekvatno i pravodobno liječenje anemije od neizmjerne je važnosti u postizanju znatnoga poboljšanja kvalitete života.

Ključne riječi:
anemija; kvaliteta života; liječenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 136/137

The relationship between anemia and its treatment with the quality of life of a patient, but also of healthy individuals, is clear today. However, it is necessary to further contribute to raising awareness of the importance of timely recognition and treatment of anemia from the aspect of improving quality of life, especially in groups of patients such as children, women of generative age, elderly people, cardiologic, nephrologic, oncological / hematological patients, etc. In some of the latter, anemia and quality of life are well explored and proven (eg in malignant diseases), while in some groups relevant research on this subject is insufficient or nonexistent at all. All studies conducted so far clearly confirm the association of anemia with poorer quality of life. Adequate and timely treatment of anemia is of immense importance in achieving a significant improvement in the quality of life.

Key words:
anemia; treatment; quality of life