MEDIX, God. 26 Br. 142  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Terapija koja modificira tijek bolesti u multiploj skleroziTherapy that modifies the course of the disease in multiple sclerosis

Ivan Adamec

Liječenje multiple skleroze (MS) lijekovima koji modificiraju tijek bolesti započinje u prvoj polovini 1990-ih godina odobrenjem interferona-β za primjenu u liječenju relapsno-remitirajućega MS-a (RRMS). Od tada je došlo do znatnoga razvoja u tom polju te 25 godina nakon pojave prvoga lijeka za MS postoji više od 10 DMT-a registriranih za liječenje RRMS-a. Osim napretka u liječenju RRMS-a, došlo je do znatnoga napretka u liječenju progresivnih oblika MS-a, tako da je registriran i lijek za liječenje ranoga primarno progresivnoga MS-a, a očekuje se i odobrenje lijeka za liječenje sekundarnoga progresivnoga MS-a. Lijekove koji se primjenjuju u liječenju MS-a može se podijeliti na lijekove I. linije, lijekove manjeg učinka, ali veće sigurnosti te na lijekove II. linije, lijekove većeg učinka i potencijalno većih nuspojava. Liječenje RRMS-a obično počinje nekim od lijekova I. linije, a ako terapija ne pokazuje adekvatan učinak, potrebno je u terapiju uvesti lijek iz II. linije. Međutim, kod slučaja visokoaktivnoga RRMS-a potrebno je odmah započeti liječenje nekim od lijekova II. linije. Važno je svakoj osobi u koje se postavi dijagnoza RRMS-a ponuditi liječenje nekim od lijekova koji modificiraju tijek bolesti, s obzirom na njihov znatan utjecaj na prognozu bolesti.

Ključne riječi:
progresivna multipla skleroza; relapsno-remitirajuća multipla skleroza; terapija koja modificira tijek bolesti

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 142

Treatment of multiple sclerosis (MS) with disease-modifying drugs started during the early 1990s with the approval of interferon-β for use in the treatment of relapsing-remitting MS (RRMS). Since then, there has been significant development in this field and 25 years after the invention of the first drug for MS there are more than 10 DMTs registered for the treatment of RRMS. In addition to advances in the treatment of RRMS, significant progress has been made in the treatment of progressive forms of MS: a drug for the treatment of early primary progressive MS has been registered and a drug for the treatment of secondary progressive MS is expected to be approved. Drugs used in the treatment of MS can be divided into first-line drugs, drugs with smaller effect, but greater safety, and second- line drugs having greater effect and potentially greater side effects. Treatment of RRMS usually begins with one of the first-line drugs.I If the therapy does not show an adequate effect, it is necessary to introduce the second-line drug into the therapy. However, in the case of highly active RRMS, treatment with one of the second-line drugs should be initiated immediately. It is important to offer to each patient diagnosed with RRMS treatment with one of the drugs that modify the course of the disease, given their significant impact on the prognosis of the disease.

Key words:
progressive multiple sclerosis; relapsing-remitting multiple sclerosis; therapy that modifies the course of the disease