MEDIX, God. 24 Br. 129  •  Osvrt  •  Pedijatrija HR ENG

Tečajevi I. kategorije „Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi“

Irena Bralić

Ciljevi tečajeva su kroz predavanja prikazati znanstvena dostignuća obrađivane problematike, u okviru radionica i okruglih stolova sagledati ih u kontekstu hrvatskih specifičnosti te usklađenim raspravama naznačiti trendove razvoja. Polazišta su razumijevanje potreba korisnika zdravstvene zaštite, mogućnosti liječnika, zdravstvenog sustava i administracije s obzirom na raspoložive ljudske i materijalne kapacitete. „Medix“ kao informativni promotor tečajeva 1. kategorije iz ciklusa „Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi“ iznosi prikaze obrađivanih tema tečaja 2017. godine „Tranzicija zdravstvene skrbi“ te 2018. godine „Koža ogledalo zdravlja i bolesti“.


 

„Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi“ kontinuirana je edukacija namijenjena pedijatrima, specijalistima školske i obiteljske medicine i suradnim strukama koje sudjeluju u rješavanju zdravstvenih problema dječje i adolescentne dobi. Pristup je multidisciplinaran, holistički, integrira znanost i praksu te objedinjuje primarnu, sekundarnu i tercijarnu razinu zdravstvene zaštite. Voditeljica tečajeva i stručna urednica doc. dr. sc. Irena Bralić, prim. dr. med. specijalist pedijatrije, objedinjuje timove sveučilišnih nastavnika raznih specijalnosti sa sva četiri medicinska fakulteta i sveučilišta u Hrvatskoj, ali i praktičare s dugogodišnjim iskustvom. Na četiri tečaja 1. kategorije iz ciklusa sudjelovalo je više od 800 liječnika raznih specijalnosti, predominantno pedijatara.

Ciljevi tečajeva su kroz ekspertna predavanja prikazati najnovija znanstvena dostignuća obrađivane problematike, u okviru praktičnih radionica i okruglih stolova sagledati ih u kontekstu hrvatskih specifičnosti te usklađenim raspravama naznačiti trendove razvoja. Polazišta su razumijevanje potreba korisnika zdravstvene zaštite, mogućnosti liječnika, zdravstvenog sustava i zdravstvene administracije s obzirom na raspoložive ljudske i materijalne kapacitete.

 

Voditeljica tečajeva doc. dr. sc. Irena Bralić autorica je i stručna urednica sveučilišnog priručnika „Cijepljenje i cjepiva“, koji se bavi jednom od najaktualnijih tema u hrvatskom zdravstvu, a trenutak je takav da zahtijeva žurno djelovanje medicinskih djelatnika

Trajna vrijednost održanih tečajeva su sveučilišni udžbenik „Prevencija bolesti u dječjoj dobi“, sveučilišni priručnik „Cijepljenje i cjepiva“, sveučilišni udžbenik u tisku „Izazovi tranzicijske medicine“ i recenzirani priručnik „Koža ogledalo zdravlja i bolesti“. „Medix“ kao informativni promotor tečajeva 1. kategorije iz ciklusa „Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi“ u ovom broju iznosi sažete prikaze obrađivanih tema tečaja 2017. godine „Tranzicija zdravstvene skrbi“ i 2018. godine „Koža ogledalo zdravlja i bolesti“.

Tranzicija zdravstvene skrbi djece: aktualan problem medicine

Tranzicija zdravstvene skrbi stručni je i znanstveni izazov vremena u kojem djelujemo. Treći tečaj „Novi izazovi u prevenciji dječje dobi: tranzicija zdravstvene skrbi“ održan je od 7. do 9. ožujka 2017. u Šibeniku u hotelu Solaris. Značaj teme su prepoznali i tečaj organizacijski podržali Hrvatsko pedijatrijsko društvo i Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, Klinika za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Split, Klinika za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Klinika za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek i Klinika za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

Polazišta uspješne tranzicije su dobrobit djeteta i nastojanje da se osiguraju uvjeti za ostvarenje maksimalnih razvojnih potencijala. Problem tranzicije zdravstvene skrbi aktualan je u svijetu i u Hrvatskoj, osobito u kontekstu definiranja pedijatrijske populacije, razumijevanja zdravstvenih potreba zdrave i kronično bolesne djece i organizacije zdravstvenog sustava. U sklopu tečaja analizirani su praksa i razlozi (ne)uspješne tranzicije kao polazište za iznalaženje rješenja utemeljenih na dokazima. Naime, dobna se granica djece u skrbi pedijatra sve češće postavlja u administrativne, a ne fiziološke okvire. Istodobno se morbiditet i mortalitet populacije mijenjaju razvojem medicine, poboljšanjem socijalno-ekonomskih prilika, ali promjenom stila života. Znatan broj djece s nasljednim i donedavno teško lječivim bolestima doživljava odraslu reproduktivnu dob, a niz kroničnih nezaraznih bolesti svoje ishodište ima u ranom razvoju. Adolescentno razdoblje obilježeno je intenzivnim rastom i razvojem te postupnim osamostaljenjem, pa i preuzimanjem odgovornosti za vlastito zdravlje. Nesrazmjer između tjelesnog i psihosocijalnog sazrijevanja pridonosi rizičnom ponašanju adolescenata. Reorganizacijom zdravstvene zaštite do izražaja dolazi procjep između potreba zdravih i osobito kronično bolesnih adolescenata i njihove mogućnosti ostvarivanja zdravstvene skrbi.

Predsjednica Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu dr. Željka Karina u uvodnom je predavanju obrazložila specifičnosti zdravstvenih potreba adolescenata. Voditeljica tečaja doc. dr. sc. Irena Bralić iznijela je osobitosti tranzicije zdravstvene skrbi iz perspektive pedijatra, dok je prof. dr. sc. Maja Radman obrazložila specifičnosti prihvata mladih s kroničnim bolestima u internističku skrb. Istaknuto je da je tranzicija zdravstvene skrbi proces planiranog, svrsishodnog prelaska adolescenata i mlađe odrasle osobe s kroničnim bolestima iz zdravstvene skrbi fokusirane na dijete u zdravstveni sustav odrasle populacije. Za razliku od strukturiranog procesa tranzicije, transfer podrazumijeva trenutačni, jednokratni prijelaz iz jedne u drugu zdravstvenu djelatnost.

Praktične mogućnosti tranzicije i transfera

Posebno su razmatrane praktične mogućnosti tranzicije i transfera zdravstvene skrbi kroničnih bolesnika s kompleksnom simptomatologijom. Iznijete su osobitosti tranzicije zdravstvene skrbi djece s nasljednim, metaboličkim, kroničnim i rijetkim bolestima, šećernom bolesti, deficitom hormona rasta, kromosomopatijama, mentalnom retardacijom. Obrađene su specifičnosti tranzicije zdravstvene skrbi djece s cističnom fibrozom, kroničnim upalnim bolestima crijeva, atopijskim, neurološkim, hematoonkološkim i nefrološkim bolestima, cerebralnom paralizom, djece s epilepsijom i srčanim greškama. Tranzicija zdravstvene skrbi kirurških kroničnih bolesnika, značaj prehrane i psihološke potpore djetetu i obitelji promatrani su u svrhu sprečavanja invalidnosti.

 

Tečaj su polaznici u anonimnoj anketi ocijenili izvrsnim ocjenama za stručni sadržaj i tehničku organizaciju. U vremenu odlaska brojnih liječnika iz zemlje, osobito ohrabruje sudjelovanje 50 specijalizanata pedijatrije iz svih krajeva i zdravstvenih ustanova Hrvatske

Procijenjene su mogućnosti pripreme liječnika, zdravstvenog sustava, zdravog i bolesnog djeteta i obitelji za proces tranzicije. Analizirani su objektivni i subjektivni stručni i organizacijski razlozi zakašnjele tranzicije. U razvijenom svijetu ti se problemi nastoje premostiti osnivanjem specijaliziranih tranzicijskih klinika za mlade ili za pojedine bolesti, odnosno združenih pedijatrijsko-internističkih klinika u kojima zajedno rade liječnici, najčešće pedijatri koji su skrbili o kronično bolesnom djetetu i internisti koji ga prihvaćaju u skrb. Hrvatska za sada nema sustavno regulirano rješenje tranzicije zdravstvene skrbi djece, već se prvenstveno može govoriti o transferu u odnosu na razvojnu dob i specifični morbiditet.

„Koža ogledalo zdravlja i bolesti“

Četvrti Tečaj 1. kategorije trajnog usavršavanja liječnika „Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi: Koža ogledalo zdravlja i bolesti“ okupio je više od 250 aktivnih sudionika. Hrvatska liječnička komora predavačima tečaja dodijelila je 20, a slušačima 15 bodova. Tečaj je održan je od 1. do 3. ožujka 2018. u hotelu Olimpia Sky u Vodicama.

Kožne promjene u dječjoj dobi često izazivaju niz kliničkih dvojbi jer mogu biti bolest sama za sebe ili su „samo“ jedna od manifestacija nasljednih, metaboličkih ili kroničnih sustavnih bolesti. Kožne manifestacije bolesti na Tečaju 1. kategorije obrađene su multidisciplinarno polazeći od razvojne dobi, kliničke slike, epidemioloških prilika, ali i mogućnosti zbrinjavanja na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvenog sustava. Analizirane su fiziološke i patološke kožne promjene karakteristične za neonatalnu, dojenačku i adolescentnu dob. U dječjoj i adolescentnoj dobi poseban su dijagnostičko-intervencijski problem osipne infektivne bolesti, kao i širok raspon kliničkih prezentacija kožne simptomatologije dermatomikoza, zonoza kroničnih bolesti raznih organa i sustava. Osobitu je pozornost izazvalo predavanje „Funkcionalna prilagodba kože prirođenih deformacija stopala“ prof. dr. sc. Javora Vrdoljaka i suradnika, temeljeno na dugogodišnjem iskustvu i prikazu vlastitih rezultata liječenja.

Klinički značaj očuvanja kožne barijere, fotoprotekcije, izloženosti bioraznolikosti, pravilne primjene dermatoloških lijekova analizirani su sustavno, holistički, ali i personalizirano. U predavanju „Koža i prevencija bolesti“ doc. dr. sc. Irena Bralić istaknula je značaj očuvanja integriteta i funkcionalne stabilnosti kože kao mjera sekundarne i tercijarne prevencije niza kroničnih bolesti.

Dva postupnika za zbrinjavanje

Za više od 200 polaznika bile su organizirane zanimljive interaktivne radionice. Teme su bile sljedeće: Atopijski dermatitis iz perspektive liječnika primarne zdravstvene zaštite, alergologa i dermatologa, Temelji dermatoskopije, Zbrinjavanje izvanbolničkih i bolničkih opeklina dječje dobi, Principi dermatološkog liječenja: što, kada i kako izabrati i primijeniti?, te Postupnik liječenja u slučaju anafilaksije. Na radionicama su pedijatri, dermatolozi, dječji kirurzi, kirurzi plastičari i ljekarnici kritički analizirali slučajeve iz prakse i usuglašavali najprihvatljivija rješenja. Kroz primjere dobre kliničke prakse i suradnju pedijatara dermatologa i ljekarnika nastojalo se pridonijeti koordinaciji funkcioniranja svih razina zdravstvenog sustava i olakšati racionalan izbor lokalnog liječenja kožnih promjena.

Postupnik za zbrinjavanje opeklina dječje dobi i Postupnik za zbrinjavanje djeteta s anafilaksijom dodatni su doprinos tečaja svakodnevnoj praksi polaznika. Tečaj su polaznici u anonimnoj anketi ocijenili izvrsnim ocjenama za stručni sadržaj i tehničku organizaciju. U vremenu odlaska brojnih liječnika iz zemlje, osobito ohrabruje sudjelovanje 50 specijalizanata pedijatrije iz svih krajeva i zdravstvenih ustanova Hrvatske.

Idući Tečaj trajne izobrazbe liječnika iz ciklusa „Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi“ održat će se u ožujku 2019. godine.