Smjernice Hrvatskoga društva za hiperbaričnu medicinu HLZ-a o provođenju hiperbarične oksigenoterapije (HBOT) tijekom mjera za koronavirusne bolesti (COVID-19)

Autor: Dejan Andrić, Dubravko Huljev, Sanja Jurić Banai, Marko Banić, Marin Marinović
Sažetak:

U Hrvatskoj se većina postupaka hiperbarične oksigenoterapije (HBOT) provodi u višemjesnim barokomorama. Bez obzira na stroge postupke čišćenja i dezinfekcije maski i druge opreme za disanje, boravak nekoliko bolesnika u zatvorenomu prostoru stvara rizik za unakrsne infekcije koronavirusom. Uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju, preporučuje se da svaka medicinska hiperbarična ustanova preispita rizike za primjenu HBOT-a, koji trebaju obuhvatiti epidemiološke restrikcije medicinskih usluga, nužnost primjene HBOT-a za svakoga pojedinoga bolesnika, ograničenje indikacija za HBOT i broj ulazaka na minimum, uzimajući u obzir kliničke indikacije, tijek liječenja, starost, opći status bolesnika i komorbiditet, veličinu komore i mogućnosti razdvajanja bolesnika u barokomori. Preporuke za provođenje HBOT-a treba uzeti u obzir, uz sve ostale opće i relevantne medicinske preporuke.

Ključne riječi:
Covid-19; hiperbarična oksigenoterapija; smjernice

OGLAS