MEDIX, God. 25 Br. 139/140  •  Novost  •  Ginekologija / Endokrinologija HR ENG

Povezanost različitih tipova dijabetesa i indeksa tjelesne mase majki sa psihijatrijskim poremećajima u djece

Poznato je da pretilost kod majki, pregestacijski dijabetes tipa 1 i 2 i gestacijski dijabetes povećavaju rizik od poremećaja iz spektra autizma i poremećaja pažnje/hiperaktivnosti u djece. Međutim, povezanost dijabetesa kod majke i indeksa tjelesne mase sa psihijatrijskim poremećajima u djece slabije su dokumentirani, osobito za dijabetes tipa 2. Stoga se kao istraživačko pitanje, na koje Linghua Kong i sur. odgovaraju u svojem radu objavljenom u novom izdanju časopisa JAMA (JAMA Netw Open. 2020;3(2):e1920787. doi:10.1001/ jamanetworkopen.2019.20787), nametnulo jesu li različiti tipovi dijabetesa majke, sami po sebi ili u kombinaciji s pretilošću, povezani s povećanim rizikom od psihijatrijskih poremećaja potomstva.

Kohortna studija utemeljena na populaciji koristila je podatke iz nacionalnih registara u Finskoj koji obuhvaćaju 649.043 živorođena djeteta između 2004. i 2014. Studija i analiza podataka provedeni su od 1. siječnja 2019. do 5. srpnja 2019. Bilo je uključeno 647.099 porođaja.

Prosječna dob majki (SD) bila je 30,20 (5,37) godina; 90,6% majki bilo je rođeno u Finskoj. Od 647.099 rođenih, 4000 djece (0,62%) bilo je izloženo pregestacijskom dijabetesu liječenom inzulinom, 3724 (0,57%) dijabetesu tipa 2, a 98.242 (15,18%) gestacijskom dijabetesu; u 34. 892 djeteta (5,39%) kasnije je postavljena dijagnoza blage neurorazvojne ili psihijatrijske bolesti. Nađeno je da je pregestacijski dijabetes tipa 2 u izrazito pretilih majki bio povezan s nekoliko psihijatrijskih poremećaja u djece, uz veličinu učinka manju od one kod pregestacijskog dijabetesa liječenog inzulinom, ali veću od one kod gestacijskog dijabetesa. Najveći su učinci nađeni za poremećaje raspoloženja, poremećaj pažnje/hiperaktivnost i poremećaje ponašanja i autizam. Gestacijski dijabetes kod veoma pretilih majki imao je manju ukupnu veličinu učinaka. Dijabetes kod majki normalne težine nije bio povezan sa psihopatološkim poremećajima u djece.

Zaključeno je da je pretilost kod majki s dijabetesom povezana s povećanim ukupnim rizikom za psihijatrijske poremećaje u djece. Rizik je bio najveći za one koji su bili izloženi pregestacijskom dijabetesu koji je bio liječen inzulinom, a zatim slijedi dijabetes koji nije liječen inzulinom i gestacijski dijabetes.