Potencijal hiperbarične oksigenoterapije u bolesnika s upalnim bolestima crijeva: imamo li dovoljno dokaza?

Autor: Marko Banić, Dean Andrić, Sanja Jurić Banai, Marija Urek, Žarko Babić, Sead Žiga
Sažetak:

Evolucija terapijskih ciljeva u liječenju upalne bolesti crijeva uključuje djelovanje na simptome sa svrhom postizanja i održavanja kliničke remisije, zacjeljenje sluznice, prevenciju kumulativnog oštećenja crijeva, sprječavanje nastanka komplikacija te smanjenje potreba za hospitalizacijom i kirurškim zahvatima. Terapijski pristup obično je kombiniran, budući da samo jedan lijek ili oblik istoga lijeka u većini slučajeva nije dovoljan za smirenje upale, pristup je također sekvencijski, što znači da se isti lijek ne primjenjuje u svim fazama biološkoga tijeka bolesti. U literaturi su objavljena brojna istraživanja koja pokazuju kako isti lijek nije učinkovit u svih bolesnika ni u svim fenotipovima bolesti. Paradigma crijevne upale u Crohnovoj bolesti i ulceroznom kolitisu karakterizirana je kroničnom hipoksijom crijevne sluznice. Istraživanja na mišjim modelima kolitisa pokazuju izraženu hipoksiju u tkivu crijevne sluznice i to opažanje potvrđuju i analize kliničkoga materijala, koje bilježe povećanu ekspresiju HIF-1α i HIF-2α u tkivu crijevne sluznice bolesnika s Crohnovom bolešću i ulceroznim kolitisom. Također je pokazano da hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) djeluje protuupalno, povisuje frakciju kisika otopljenoga u plazmi, potiče angiogenezu u ranoj fazi oštećenja tkiva, potiče proliferaciju i diferencijaciju matičnih stanica crijeva te povećava sintezu kolagena i pojačava epitelizaciju, ujedno djelujući antimikrobno. Većina radova u objavljenoj literaturi govori u prilog povoljnog učinka HBOT-a u upalnoj bolesti crijeva, uključivši i učinak kod perianalnih fistula u bolesnika s Crohnovom bolešću. U većini spomenutih radova, HBOT je primijenjen u kombinaciji sa standardnom farmakoterapijom i na taj je način HBOT metoda koja nadopunjuje i povećava protuupalni učinak standardne terapije za crijevnu upalu. Očekuju se rezultati planiranih kontroliranih istraživanja sa svrhom potpune znanstvene potvrde učinka HBOT-a u crijevnoj upali. Nužno je istaknuti da objavljeni radovi i iskustva iz kliničke prakse govore u prilog primjeni HBOT-a u bolesnika s upalnim bolestima crijeva.

Ključne riječi:
crijevna upala; hipoksija tkiva; upalne bolesti crijeva; terapija; hiperbarična oksigenacija; barokomora

OGLAS