MEDIX, God. 16 Br. 86  •  Pregledni članak  •  Radna terapija HR ENG

Radna terapija u službi holističke medicineOccupational therapy in the service of holistic medicine

Dubravka Šimunović, Dijana Škrbina

U proučavanju pojedinca kao bio-psiho-socijalne jedinke, bilo zdrave ili bolesne, neophodan je znanstveni pristup stručnjaka iz različitih disciplina holističke medicine. Prema tumačenju holističke medicine učinak radne terapije na zdravlje pojedinca je mnogostruk. Stručnjaci radni terapeuti zdravstveni su djelatnici koji u terapijskim intervencijama kao terapijski medij koriste aktivnosti svakodnevnoga života. Pojedinca osposobljavaju za obavljanje dnevnih aktivnosti iz područja samozbrinjavanja, produktivnosti, organiziranja i ispunjavanja slobodnog vremena; pružaju pomoć, edukaciju i trening za odabir, organiziranje i izvedbu aktivnosti koje pojedinac smatra svrhovitim i smislenim u datom životnom okružju. Kroz partnerski odnos radni terapeut osposobljava pojedinca za postizanje zadovoljavajuće izvedbe odabranih aktivnosti, s naglaskom na dinamički odnos trijade „osoba-okružjeokupacija“. Krajnji je cilj radno-terapijskih intervencija osposobiti pojedinca za što neovisnije obavljanje dnevnih aktivnosti, što u konačnici ima veliki utjecaj na zdravlje i kvalitetu života pojedinca. 

Ključne riječi:
holističko zdravlje; osobe; radna terapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 86

Studying a human being as a biopsychosocial individual, whether healthy or ill, requires a scientific approach of experts in different fields of holistic medicine. According to holistic medicine, the effects of occupational therapy on health are multi-fold. Occupational therapists are healthcare professionals who use everyday activities as a therapeutic medium in their treatment interventions. They train individuals to perform everyday activities in the areas of self-care, productivity, organisation and using spare time; provide help, education and training in how to choose, organise and perform activities that a person finds purposeful and meaningful in the context of given life circumstances. Using a partnership relation, which emphasises the “person-environment-occupation” triad, an occupational therapist trains a person to perform selected activities at a satisfactory level. The final aim of occupational therapy interventions is to train a person to perform everyday activities as independently as possible, which has beneficial effects on the person’s health and quality of life. 

Key words:
holistic health; occupational therapy; persons