Korak naprijed u liječenju tromboze povezane sa zloćudnom bolešću

Autor: Majda Vrkić Kirhmajer
Sažetak:

Venska tromboembolija (VTE) česta je komplikacija aktivne zloćudne bolesti i jedan od najčešćih uzroka smrti onkoloških bolesnika. Iako aktualne smjernice navode primjenu niskomolekularnoga heparina kao prve linije u liječenju VTE-a povezanoga sa zloćudnom bolešću, mnogi kliničari te preporuke ipak nisu implementirali u praksu. Direktni oralni antikoagulansi (DOAK-i) sve su češći izbor u liječenju VTE-a u tih bolesnika. Rezultati randomiziranih kliničkih istraživanja i podatci iz kliničke prakse, u kojima je rivaroksaban uspoređivan s niskomolekularnim heparinom i s antagonistima vitamina K (VKA) pokazuju da je rivaroksaban učinkovit i siguran izbor u toj indikaciji. Ako nema poznatih interakcija sa sistemskom antitumorskom terapijom, ISTH-smjernice preporučuju rivaroksaban u onkoloških bolesnika s akutnim VTE-om i niskim rizikom za krvarenje.

Ključne riječi:
rivaroksaban, venska tromboembolija, zloćudna bolest