MEDIX, God. 20 Br. 109/110  •  Pregledni članak  •  Pulmologija HR ENG

Ciljana terapija karcinoma plućaTargeted therapy of lung cancer

Sonja Badovinac, Marta Koršić, Branka Čučević, Mihovil Roglić, Marko Jakopović, Miroslav Samaržija

Primarni karcinom pluća vodeći je uzrok smrti od karcinoma u svijetu, i u većini slučajeva pri postavljanju dijagnoze nalazi se u stadiju koji zahtijeva liječenje kemoterapijom. U 80% slučajeva radi se o karcinomu pluća nemalih stanica. Dosadašnji standard liječenja zasnivao se na aplikaciji dvojne kemoterapije bazirane na platini s relativno skromnim rezultatima. U novije vrijeme dolazi do otkrića niza genskih alteracija u tumorskim stanicama, s razvojem takozvane ciljane terapije čime je započela era prilagođivanja terapije prema osobinama tumora. Danas najvažnije genske alteracije jesu mutacije gena za receptor epidermalnog čimbenika rasta i ALK-translokacija, za koje su razvijeni specifični lijekovi – erlotinib i gefitinib te krizotinib. Specifični lijekovi za druge vrste genskih alteracija nalaze se trenutno u kliničkom razvoju. Ova vrsta terapije donosi novi koncept liječenja karcinoma pluća zasnovan na genskom potpisu ne zanemarujući i pojavu novonastalih alteracija i razvoja rezistencije, što pred kliničare i onkologe donosi nove dijagnostičke i terapijske izazove. 

Ključne riječi:
ciljana terapija; karcinom pluća; kinaza anaplastičnog limfoma; receptor epidermalnog faktora rasta

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 109/110

Primary lung cancer is the leading cause of cancer death in the world. In most cases when diagnosed, it is in the stage requiring chemotherapy. Non-small cell lung cancer represents 80% of all lung cancers. The standard method used for care and treatment was based on implementing dual platinum-based chemotherapy with relatively modest results. Recently a series of genetic alterations in tumor cells were identified resulting in the development of so-called targeted therapy, starting an era of adapting therapy to the characteristics of the tumor. Today the most important genetic alterations are mutations of genes for EFGR (epidermal growth factor receptor) and ALK translocations, for which specific drugs were developed: erlotinib, gefitinib and crizotinib. Specific drugs for other types of genetic alterations are currently in the clinical developmental phase. This type of therapy brings a new concept to treating lung carcinoma based on the genetic signature, whilst being aware of acquired alterations and development of resistance. This brings new diagnostic and therapeutic challenges to clinicians and oncologists. 

Key words:
anaplastic lymphoma kinase; epidermal growth factor receptor; lung cancer; targeted therapy