MEDIX, God. 21 Br. 115/116  •  Pregledni članak  •  Otorinolaringologija HR ENG

Akutni rinosinuitis – dijagnostički i terapijski pristupAcute rhinosinusitis – diagnostic and treatment approach

Davor Vagić, Sara Kovačević

Akutni je rinosinuitis upala sluznice nosa i paranazalnih sinusa, pri kojoj su prisutni simptomi nosne začepljenosti, pojačane patološke sekrecije iz nosa ili postnazalno niz ždrijelo, pritiska u licu ili glavobolje te poremećaja njuha (najmanje dva od četiri simptoma) u trajanju do 12 tjedana. Bar jedna epizoda akutnoga nevirusnog rinosinuitisa na godinu pojavljuje se u 10 do 15% populacije. Zbog nedovoljne osjetljivosti te potrebe za pravodobnim početkom terapije, radiološka i mikrobiološka obrada za dijagnozu i početak liječenja akutnoga nekompliciranog rinosinuitisa nije indicirana. Terapiju čine topična primjena fiziološke otopine, kratkotrajno i dekongestiva te nazalnih kortikosteroida, a kod bakterijskoga rinosinuitisa eventualno primjena antibiotika. Komplikacije su rijetkost, ali mogu ugroziti život, te su njihova dijagnostika i liječenje, konzervativno i kirurško, u nadležnosti specijalista otorinolaringologa. 

Ključne riječi:
akutni rinosinuitis; liječenje; podjela

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 115/116

Acute rhinosinusitis is the inflammation of nasal and sinus mucosa with symptoms of nasal obstruction, pathological hyper-secretion or postnasal drip, facial pain or headache as well as smell disturbance (at least two out of four symptoms), lasting up to 12 weeks. At least one episode of non-viral rhinosinusitis per year affects 10 to 15% of the population. Due to inadequate sensitivity and the need for immediate treatment, radiological and microbiological diagnostics are not indicated for the diagnosis and acute treatment of non-complicated rhinosinusitis. The therapy consists of use of topical saline douches, short-term administration of decongestants and topical steroids, and antibiotics in the case of bacterial acute rhinosinusitis. Complications are rare, yet may be life threatening, and their diagnosis and treatment, both conservative and surgical, are in the domain of ENT specialists. 

Key words:
acute rhinosinusitis; categories; treatment