MEDIX, God. 24 Br. 130/131  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Zdravstvena informacijska tehnologija i arterijska hipertenzija u primarnoj zdravstvenoj zaštitiHealth Information Technology and Hypertension Management in Primary Health Care

Valerija Bralić Lang, Ksenija Kranjčević, Biserka Bergman Marković

Prepoznavanje, liječenje i kontrola arterijskoga tlaka u oboljelih od hipertenzije nisu u skladu sa željenim ishodima liječenja. U svrhu unaprjeđenja kontrole hipertenzije, smjernice, između ostaloga, preporučuju primjenu zdravstvenih informacijskih tehnologija. Njihova je implementacija, kao dio trajne inicijative za poboljšanje kvalitete u kliničkoj praksi, prisutna u cijelome svijetu. Sve je veći broj zdravstvenih sustava koji uvode sigurni elektronički medicinski zapis te razvijaju baze podataka koje omogućuju obradbu velikoga broja zahtjeva. Ideja je, na populacijskoj razini, omogućiti učinkovitije i točnije prepoznavanje osoba koje imaju neprepoznanu hipertenziju te uspješnije liječenje i praćenje osoba s utvrđenom hipertenzijom. Uz brojne prednosti i mogućnosti postojećih rješenja, postoje i neka ograničenja u primjeni zdravstvene informacijske tehnologije i elektroničkoga medicinskog zapisa u skrbi o oboljelima od hipertenzije u ordinacijama obiteljske medicine u Hrvatskoj.

Ključne riječi:
elektronički medicinski zapis; hipertenzija; obiteljska medicina; zdravstvena informacijska tehnologija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 130/131

Identification, treatment and control of arterial pressure in patients with hypertension is not consistent with the desired treatment outcome. In order to improve the control of hypertension, guidelines recommend, among other, the use of health information technologies. Their implementation, being part of a permanent quality improvement initiative in clinical practice, is present all over the world. There is an increasing number of health care systems introducing secure electronic medical records and developing databases that allow for processing of a large number of requests. The idea is, at the population level, to enable more effective and accurate identification of people with unrecognized hypertension and more successful treatment and monitoring of persons with diagnosed hypertension. In addition to the many advantages and opportunities of existing solutions, there are some limitations in the use of health information technology and electronic medical records in the care for hypertensive patients in family medicine practices in Croatia.

Key words:
electronic medical records; family medicine; health information technology; hypertension