MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Pregledni članak  •  Infektologija HR ENG

Zašto liječiti bolesnika s „blagim“ hepatitisom CWhy treat patients with “mild” hepatitis C

Davorka Dušek, Neven Papić

Izlječenje infekcije virusom hepatitisa C (HCV) povezano je sa znatnim smanjenjem smrtnosti, poboljšanjem kvalitete života te regresijom fibroze i ekstrahepatičnih komplikacija bolesti. Novi direktno djelujući lijekovi visoko su učinkoviti i dovode do izlječenja u više od 90% bolesnika, ali uz znatan porast troškova liječenja, što može primorati kliničare i nacionalne zdravstvene sustave da odgode liječenje do razvoja uznapredovale bolesti. Međutim, odgađanje liječenja do stadija uznapredovale bolesti može smanjiti povoljan učinak trajnog virološkog odgovora (engl. sustained virologic response, SVR) na regresiju jetrene bolesti i preživljenje, odnosno povećati stopu morbiditeta i mortaliteta. Recentna farmakoekonomska istraživanja pokazuju da je liječenje bolesnika s niskim stadijem fibroze isplativo unatoč visokim troškovima liječenja.

Ključne riječi:
blagi hepatitis; direktno djelujući antivirusni lijekovi; kronični hepatitis C; odgađanje liječenja; stadij fibroze

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 123

Cure of hepatitis C virus (HCV) is associated with a significant decrease of mortality, improvement in quality of life and regression of fibrosis and extrahepatic complications. The new direct-acting drugs are highly effective and lead to a cure in over 90% of patients, but they result in a considerable increase in the cost of treatment, which may force clinicians and national health systems to delay treatment to the development of advanced disease. Delaying treatment until the stage of advanced disease can reduce the beneficial effect of the lasting viral response (SVR) on the regression of liver disease and survival, and increase the rate of morbidity and mortality. The recent pharmacoeconomic studies show that the treatment of patients with low fibrosis is cost-effective despite the high costs of treatment.

Key words:
chronic hepatitis C; delaying therapy; direct-acting antiviral drugs; mild hepatitis; stage of fibrosis