MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Vaskularni kognitivni poremećajiVascular cognitive impairment

Vida Demarin, Zlatko Trkanjec

Vaskularni kognitivni poremećaj je moderni pojam koji se odnosi na učinke cerebrovaskularne bolesti na kognitivne funkcije. Vaskularni kognitivni poremećaj uključuju sve razine kognitivnog propadanja od blagih deficita u jednom ili više kognitivnih domena do demencije. Vaskularna demencija je najčešći oblik demencije u starijih osoba, odmah nakon Alzheimerove demencije. Izrazom vaskularna demencija identificiraju se bolesnici s teškim kognitivnim poremećajem zbog cerebrovaskularne bolesti. Blagi kognitivni poremećaj smatra s najranijom kliničkom manifestacijom Alzheimerove demencije, a sličan je koncept predložen za vaskularnu demenciju, nazvan vaskularni blagi kognitivni poremećaj (vascular mild cognitive impairment – VaMCI). Koncept VaMCI obuhvaća bolesnike s klasičnim vaskularnim rizičnim čimbenicima i stanovitim stupnjem kognitivnog poremećaja, ali ne s demencijom. Izraz vaskularni kognitivni poremećaj (VCI) odnosi se na sve oblike od blagog do teškog kognitivnog poremećaja koji su udruženi s vaskularnim oštećenjem. Napredovanje vaskularnog blagog kognitivnog poremećaja u vaskularnu demenciju moglo bi se vjerojatno spriječiti odgovarajućim preventivnim mjerama i liječenjem vaskularnih čimbenika rizika. Time bi vaskularni kognitivni  poremećaj i vaskularna demencija bili jedini kognitivni poremaćaj koji se može prevenirati i liječiti. 

Ključne riječi:
dijagnostika; epidemiologija; liječenje; primarna prevencija; vaskularna demencija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 101/102

Vascular cognitive impairment is a term that refers to the effects of cerebrovascular disease on cognitive functions. Vascular cognitive impairment includes all levels of cognitive decline ranging from mild deficit in one or more cognitive domains to overt dementia. Vascular dementia is the most common form of dementia in the elderly, second only to dementia in Alzheimer disease. The term “vascular dementia” refers to patients with severe cognitive dysfunction. Mild cognitive impairment is considered the earliest clinical manifestation of Alzheimer disease, and the similar concept was proposed for vascular dementia, called vascular mild cognitive impairment (VaMCI). The VaMCI concept includes patients with typical vascular risk factors and certain degree of cognitive impairment but no dementia. The term “vascular cognitive impairment” (VCI) refers to all forms of mild to severe cognitive impairments associated with vascular damage. Progression of vascular mild cognitive impairment to vascular dementia could probably be prevented by proper preventive measures and treatment of vascular risk factors. Therefore, vascular cognitive impairment and vascular dementia could be the only preventable and treatable cognitive impairments. 

Key words:
dementia, therapy; dementia, vascular; diagnosis; epidemiology; primary prevention