Uloga HBOT-a u prehabilitaciji i rehabilitaciji u sportu

Autor: Marija Perko, Mirna Žulec
Sažetak:

Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) sve je raširenija kao adjuvantna terapija mnogih dijagnoza s hipoksijom/ishemijom u patofiziološkoj osnovi, a u novije se vrijeme ispituje i primjenjuje u rehabilitaciji sportskih ozljeda. Izuzevši akutno poboljšanje hiperoksigenacijom, naglasak je na mogućnosti dugoročnoga djelovanja aktivacijom fibroblasta, lučenja čimbenika rasta te, posljedično, angiogeneze. Kao neinvazivna terapijska metoda, s malim brojem mogućih nuspojava, uz primjereno doziranje, HBOT otvara mogućnosti ubrzanja cijeljenja rana i/ili prijeloma, skraćivanja razdoblja oporavka i rehabilitacije te brži nastavak vježbanja i profesionalnoga bavljenja sportom. Uz provođenje dodatnih randomiziranih, dvostruko slijepih istraživanja na dovoljno velikome uzorku ispitanika, HBOT bi uskoro mogao postati dio svakodnevne rehabilitacije, a potencijalno i prehabilitacije sportaša.

Ključne riječi:
hiperbarična oksigenoterapija; sportske ozljede; rehabilitacija

OGLAS