MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Temeljni zakonski i stručni kriteriji za određivanje prisilnog zadržavanja i prisilnog bolničkog smještaja osoba s duševnim smetnjamaBasic legal and professional criteria for determining compulsory detention and compulsory hospitalization of persons with mental disturbances

Miroslav Goreta

Zakonske odredbe o „civilnoj“ prisilnoj hospitalizaciji sadržane u glavi V. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama u skladu su s rješenjima sadržanim u većini suvremenih zakona o mentalnom zdravlju i međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i slobodama psihijatrijskih pacijenata. Određene teškoće u njihovoj svakodnevnoj primjeni prvenstveno su uvjetovane nedostatnim poštovanjem tih odredbi kako na razini državnog osiguranja materijalnih, organizacijskih i institucionalnih uvjeta tako i na razini individualnog „ignoriranja“ članaka čiji sadržaj iz bilo kojeg razloga ne odgovara pojedinim sudionicima te procedure. Temeljni uvjet za kvalitetno postupanje medicinskih djelatnika u postupku prisilne hospitalizacije predstavlja odgovarajuća edukacija usmjerena na što pouzdanije dijagnosticiranje težih duševnih smetnji i na njihovu povezanost s aktualno rizičnim ponašanjem pacijenta, kao i na dobro poznavanje svih zakonskih normi kojima se regulira ta procedura

Ključne riječi:
prisilna hospitalizacija, prisilno zadržavanje, prisilni smještaj, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1

Legal decrees on “civil” compulsory hospitalization contained in Section V. of the Law on the Protection of Persons with Mental Disturbances are in accordance with official decisions present in the majority of contemporary laws on mental health and in international documents on human rights and freedom of psychiatric patients. Certain difficulties in their everyday implementation are primarily caused by insufficient respect of there regulations, both on the level of government-provided material, organizational and institutional conditions and on the level of individual “ignoring” of articles the contents of which due to any reason are not convenient for some participants in this procedure. The basic condition for quality approach of medical professionals in the procedure of compulsory hospitalization is an appropriate education directed at as reliable as possible diagnostics of more severe mental disturbances and their relation to actually risky behavior of a patient, as well as the good knowledge of all legal norms regulating the mentioned procedure

Key words:
compulsory hospitalization, compulsory detention, compulsory placement, the Law on the Protection of Persons with Mental Disturbances