Suvremeni aspekti mentalnoga zdravlja mladih – jesu li zaista najzdraviji dio populacije?

Autor: Tatjana Čulina, Nataša Dragaš-Zubalj, Sandro Kresina, Helena Glibotić-Kresina
Sažetak:

Zdravstveni status djece i adolescenata u posljednjim je desetljećima znatno poboljšan. S obzirom na nisku stopu pobola i pomora, adolescenti se smatraju najzdravijim dijelom cijele populacije. No, suvremeni način života donio je promjenu pobola u mladih te sada dominiraju psihosocijalni problemi. Prema podatcima SZO-a, u pobolu osoba adolescentske dobi oko 16% zauzimaju poremećaji mentalnoga zdravlja. Među njima prednjače poteškoće psihosomatske simptomatologije, tjeskoba, strahovi, depresija, ali i poteškoće mentalnoga zdravlja vezane uz školski neuspjeh. Čak oko 50% mentalnih poremećaja adolescenata započne prije 14. godine života, no većina se njih ne utvrdi i stoga ne liječi te nastavlja i u odrasloj dobi. Podatci nameću potrebu intenziviranja interdisciplinarnoga pristupa toj problematici, što podrazumijeva suradnju specijalista školske medicine, liječnika obiteljske medicine, psihologa, ali i stručnih suradnika škola i cijele obitelji.

Ključne riječi:
adolescenti; mentalno zdravlje; prevencija; psihosomatske poteškoće; škola

OGLAS