MEDIX, God. 25 Br. 136/137  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Stavovi i predrasude prema starijim osobamaAttitudes and prejudices towards the elderly

Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Ivan Požgain, Dubravka Kalinić, Ninoslav Mimica

Bitno je naglasiti da starost i starenje nisu sinonimi. Prije svega, starost je uvjetovana dvjema dimenzijama: biološkom i sociološkom (odnos prema starim osobama u različitim društvima – nerijetko bivaju društveno marginalizirani). Najčešće je sociološka dimenzija podložna negativnim sterotipima o starenju i starosti. Uobičajena vjerovanja o procesu starenja rezultiraju negativnim stereotipima – pojednostavnjenim i pristranim nazorima o starim ljudima. Takva vjerovanja o procesu starenja neminovno utječu na društvenu sliku o starim ljudima. Za razliku od nekih drugih stigmatiziranih skupina, starije osobe često internaliziraju negativne stereotipe i stavove. Boljim upoznavanjem starijih osoba i specifičnosti starenja pridonosimo stvaranju boljeg okruženja u kojemu dvije generacije uživaju međusobno poštovanje i naklonost. Neosporna je važnost provođenja znanstvenih istraživanja u kojima je fokus na populaciji starijih ljudi, njihovim potrebama i mogućnostima. U borbi protiv stereotipa i ageizma znatnu ulogu imaju upravo starije osobe koje educiranjem i brigom o zdravlju potiču okolinu na promišljanje i redefiniranje stavova o dobnoj skupini starih.

Ključne riječi:
dob; stavovi; starije osobe; starost, biološka, sociološka

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 136/137

It is important to emphasize that age and aging are not synonyms. First of all, age is conditioned by two dimensions: biological and sociological (the relationship with old people in different societies - they are often socially marginalized). Most commonly, the sociological dimension is a subject to negative stereotypes of aging and old age. Common beliefs about the aging process result in negative stereotypes - simplified and biased views of old people. Such beliefs about the aging process inevitably affect the social image of the old people. Unlike some other stigmatized groups, the elderly often internalize negative stereotypes and attitudes. Better knowing of the elderly and the specifics of aging helps to create better environment where two generations enjoy mutual respect and affection. It is indisputable to carry out scientific research focusing on the population of the elderly, their needs and opportunities. In the struggle against stereotype and ageism, there is an important role for the elderly who, by education and taking care of health, encourage the environment to contemplate and redefine the attitudes towards the elderly age group.

Key words:
age; attitudes; elderly people; age, biological, sociological