MEDIX, God. 25 Br. 135  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Smjernice za prijeoperacijsku obradu najčešćih stanja u obiteljskoj mediciniGuidelines for preoperative evaluation of most common conditions in family medicine

Jasna Vučak, Julija Šerić, Karmela Bonassin, Jadranka Karuza, Dragan Soldo

Prijeoperacijska obrada prethodi svakom elektivnom kirurškom zahvatu. Cilj joj je procjena operacijskoga rizika, a vezana je uz složenost operacije i karakteristike bolesnika, izbor vrste anestezije, preveniranje mogućih komplikacija i planiranje poslijeoperacijskoga liječenja. U planiranju prijeoperacijske obrade potreban je individualni pristup koji uzima u obzir funkcionalni kapacitet, komorbiditete kao i rizičnost planiranoga zahvata. Kirurški se zahvati prema složenosti dijele na zahvate maloga, srednjeg i visokoga rizika. Druga važna podjela je prema karakteristikama bolesnika. Najčešće se primjenjuje klasifikacija funkcionalne sposobnosti, koju je donijelo Američko udruženje anesteziologa – Klasifikacijski sustav fizikalnoga statusa (engl. American Association of AnesthesiologistsClassification system of physical status) prema kojemu se rizičnost dijeli na šest kategorija. Prijeoperacijsku obradu za operacije mrene i koronarografiju treba učiniti liječnik obiteljske medicine, a za ostale zahvate u suradnji s anesteziologom.

Ključne riječi:
prijeoperacijska obrada; smjernice; liječnik obiteljske medicine

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 135

Preoperative evaluations precede every elective surgical procedure. Their aim is to assess the risk of surgery associated with the complexity of the operation and characteristics of the patient, the choice of anesthesia, the prevention of possible complications and the planning of postoperative treatment. An individual approach is required in the preoperative assessment, taking into account functional capacity, comorbidity, and the risk of the planned procedure. According to their complexity, surgical procedures are classified as small, medium and high-risk procedures. Another important breakdown is by the patient’s characteristics. The most commonly used is the classification of the American Association of Anesthesiologists’s Classification system of physical status, dividing the risk into six categories. Preoperative evaluation for cataract surgery and coronarography should be done by a family physician, and for other procedures in collaboration with the anesthesiologist. 

Key words:
preoperative assessment; guidelines; family medicine physician