Smjernice Hrvatskoga društva za hiperbaričnu medicinu HLZ-a za primjenu hiperbarične oksigenoterapije u kliničkoj praksi

Autor: Dejan Andrić, Dubravko Huljev, Sanja Jurić Banai, Sead Žiga, Marko Banić, Josip Turjak, Marin Marinović, Kristina Franjić
Sažetak:

Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) jest disanje 100%tnoga kisika u hiperbaričnim komorama na tlakovima većim od jednoga bara. Temelj je djelovanja HBOT-a u znatnome povećanju transportnih mogućnosti kisika u tjelesnim tekućinama, što dovodi do brze korekcije hipoksije. U svijetu je danas hiperbarična medicina općenito prihvaćena i priznana kao posebna medicinska disciplina. Postoji više popisa indikacija za HBOT, među kojima je i Popis indikacija Hrvatskoga društva za hiperbaričnu medicinu Hrvatskoga liječničkoga zbora. Treba napomenuti da se odluka o liječenju svakoga bolesnika donosi individualno. Također, pristup bolesniku treba biti multidisciplinaran jer se samo na taj način postiže zadovoljavajući uspjeh za bolesnika i liječnika. Smjernice su podložne promjenama i ažuriranju, jer se svakim danom dolazi do novih spoznaja.

Ključne riječi:
hiperbarična oksigenoterapija; kisik; popis indikacija; smjernice

OGLAS