XV. kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem

Autor: Lukačević Lovrenčić, Aida Mujkić

Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva, održan paralelno s Kongresom Pedijatrijskog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara, okupio je 830 sudionika. Kroz plenarna predavanja, radove sekcija užih specijalističkih stručnih društava, radionice i prikaze kazuistike iz osamnaest područja pedijatrije i suradnih struka, skup je omogućio raspravu o sadašnjim i budućim izazovima i primjerima dobre prakse, uz suradnju svih uključenih dionika. Reakcije sudionika govore da je skup ispunio očekivanja i da je dobrodošao nakon pandemije

OGLAS


Petnaesti kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva Hrvatskog liječničkog zbora s međunarodnim sudjelovanjem održan je od 12. do 15. listopada 2023. paralelno s 14. kongresom Pedijatrijskog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara u rovinjskom hotelu Lone kao prvi skup uživo nakon pandemije COVID-a 19. Zastupivši svih šest sekcija Hrvatskog pedijatrijskog društva i šest užih specijalističkih samostalnih društava te suradnih struka, bio je platforma za razmjenu znanja i iskustava iz širokog spektra pedijatrijske kazuistike, što najbolje ilustriraju brojke: 830 sudionika, 51 partner, 23 pozvana predavača, 15 plenarnih predavanja, 78 kratkih usmenih priopćenja, 250 postera, četiri radionice, devet nagrada za doprinos struci od 2021. do 2023. godine i četiri nagrade za životno djelo, a sve na tri kongresne etaže i u šest dvorana.

Kongres je bio platforma za razmjenu znanja i iskustava iz širokog spektra pedijatrijske kazuistike, što najbolje ilustriraju brojke: 830 sudionika, 51 partner, 23 pozvana predavača, 15 plenarnih predavanja, 78 kratkih usmenih priopćenja, 250 postera, četiri radionice...

Kroz plenarna predavanja vodeći stručnjaci u svojim područjima potaknuli su rasprave o zdravlju djece iz javnozdravstvene, socijalno-medicinske i kliničke domene. Govoreno je o mentalnom zdravlju djece u suvremenom društvu (dr. sc. Marina Grubić), klimatskim promjenama i njihovom učinku na zdravlje djece (prof. dr. sc. Massimo Pettoello-Mantovani, predsjednik Europskog pedijatrijskog udruženja), pozitivnim iskustvima u smanjenju smrtnosti djece u cestovnom prometu (Frank Lilleheil), učincima i sigurnosnom profilu dječjih cjepiva u svjetlu bioloških temelja imunološke reakcije (prof. dr. sc. Luka Čičin-Šain), pristupu djetetu s antenatalnom hidronefrozom (doc. dr. sc. Adamos Hadjipanayis, predsjednik Europske pedijatrijske akademije), djetetu s poremećajem disanja tijekom spavanja (prof. dr. sc. Alessandro Amaddeo) i drugim temama.

Uvidi stečeni dugotrajnim praćenjima

Program drugoga dana obuhvatio je teme iz pedijatrijske hematologije i onkologije, školske i sveučilišne medicine, gastroenterologije, hepatologije i prehrane, humane genetike, neonatologije, metaboličkih bolesti djece, dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije, alergologije i kliničke imunologije, pulmologije, kardiologije i reumatologije. Raspravljalo se o uvidima stečenima iz dugotrajnih praćenja pojedine kazuistike: praćenje incidencije leukemija i limfoma u Hrvatskoj pokazalo je statistički značajno povećanje incidencije Hodgkinova limfoma unutar desetogodišnjeg razdoblja, praćenje osoba liječenih zbog pedijatrijske neoplazme ukazalo da je SurPass bitan alat za poboljšano i usklađenije praćenje, a primjer European Cooperative Study Group for Pediatric Rare Tumors (EXPeRT) dokazao je važnost kontinuiranih napora koji unapređuju suradnju i udruživanje resursa u području rijetkih tumora u djece i adolescenata.

Analizom dvadesetogodišnjeg hrvatskog programa transplantacije jetre u djece pokazalo se da su rezultati usporedivi s onima u svjetskim centrima, 20 godina istraživanja Health Behavior in School-aged Children u Hrvatskoj dalo je dragocjen uvid u zdravlje i zdravstveno ponašanje učenika, ali i sveobuhvatnu sliku utjecaja pandemije na tu populaciju. Iskustvo nakon pet godina hrvatskoga proširenog novorođenačkog probira ukazalo je na njegovu vrijednost u sprječavanju nepotrebnog morbiditeta i mortaliteta, ali i nužnost predane i dugoročne suradnje svih nadležnih, dok je dvadesetogodišnje iskustvo liječenja tetralogije Fallot u Hrvatskoj, uz nizak mortalitet i sve raniju intervenciju, ukazalo na zbrinjavanje dugoročnih komplikacija kao glavni terapijski izazov.

Prekomjerna tjelesna masa školske djece

Istaknuta je važnost preventivnih pregleda u funkciji pravodobne ­intervencije, koji pokazuju da su najčešće dijagnoze pri pregledima školske djece prekomjerna tjelesna masa, refrakcijske anomalije, govorno-jezične teškoće i specifične teškoće učenja te teškoće mentalnog zdravlja i poremećaji genito-urinarnog sustava. Vrlo su se ilustrativnima pokazali primjeri dobre prakse i unaprjeđenja kvalitete života kronično oboljele djece iz područja gastroenterologije i pulmologije, gdje su kod djece s cističnom fibrozom postignuti značajni napreci nakon uvođenja liječenja CFTR-modulatorima.

S obzirom da sekvencioniranje cijeloga genoma postaje sve zastupljeniji genetički dijagnostički test u kliničkoj praksi, bilo je riječi o budućnosti tog alata u pedijatriji, gdje otvara vrata daljnjem razvoju personalizirane medicine, a prikazana su i iskustva u sekvenciranju kliničkog eksoma u dijagnostici neurorazvojnih poremećaja.

Raspravljalo se o iskustvima neonatologa KBC-a Zagreb u akutnoj hemodijalizi u novorođenčadi, čiji su rezultati na razini svjetskih ekspertnih centara te ulozi standardiziranog protokola za provođenje terapijske hipotermije u poboljšanju ishoda bolesnika s HIE-jem. Nazočne se podsjetilo i na važnost elemenata kliničkog dječjeg psihijatrijskog intervjua kao osnovnog sredstva rada dječjeg psihijatra.

Pedijatrijska i neonatalna intenzivna i urgentna medicina, dječja i preventivna stomatologija...

Treći dan obuhvatio je teme iz pedijatrijske i neonatalne intenzivne i urgentne medicine, dječje i preventivne stomatologije, neurologije, nefrologije te logopedije. Raspravljalo se o hrvatskoj pedijatrijskoj transplantacijskoj medicini, dijagnostičko-terapijskim postupcima te iskustvima iz odabrane kazuistike nefrologije i neurologije od akutne ataksije, duboke mozgovne stimulacije u poremećajima pokreta i idiopatske intrakranijalne hipertenzije do dijagnostičkih postupnika nakon infekcije mokraćnih putova u djece, biljezima ranog otkrivanja bubrežnoga oštećenja u djece sa šećernom bolesti tipa 1, iskustvima s atipičnim HUS-om i MCPggaac haplotipom i personaliziranom zbrinjavanju djeteta s nefrotskim sindromom na temelju rezultata združene analize genoma.

Kroz razgovor o mitovima i zabludama karijesa ranog djetinjstva, istaknuta je važnost zajedničkog djelovanja profesionalaca i roditelja/skrbnika, temeljenog na znanstveno utemeljenim spoznajama. Rasprava o temama odstupanja u komunikacijskom, jezičnom i govornom razvoju podsjetila je na rane znakove odstupanja i još jednom istaknula važnost pedijatra kao pokretača pravodobne logopedske intervencije.

Ciljana obrada djeteta s preuranjenim pubertetom

Četvrtog dana u fokusu su bile teme iz endokrinologije i dijabetologije, opće, preventivne i socijalne pedijatrije te farmakologije i toksikologije. Prikazan je projekt CROseq-GenomeBank, u kojem je učinjena združena analiza genoma 100 hrvatskih obitelji, a koji predvodi sustavno uvođenje genomske medicine u hrvatsku pedijatriju. Naglašena je i nužnost multidisciplinarnog praćenja, odgovarajuće skrbi i senzibilizacije javnosti i zajednice za djecu s rijetkim bolestima.

Istaknuta je važnost ciljane obrade djeteta s preuranjenim pubertetom, uz važnost preventivnih mjera koje reduciraju rizik te pojave, ali i svjesnost o nizu okolišnih čimbenika povezanih s nastankom preuranjenog puberteta, koji uključuju i nedavnu pandemiju. Analiza vanjskih uzroka smrti djece tijekom pandemije COVID-a 19 te prije i poslije pandemije pokazala je da nema značajnih razlika u kretanju stopa smrtnosti i uzroka smrti, ali i usporen pad smrtnosti od svih vrsta ozljeda u posljednjih nekoliko godina.

Rasprava o kriminalitetu na štetu djece s policijskoga gledišta ukazala je na ulogu pedijatara u pravovremenom prepoznavanju i prijavi kriminaliteta te dala uvid u stanje i kretanje kaznenih djela u djece i obitelji te najčešće ugroze i povrede prava djece.

Razgovaralo se i o značajkama otrovanja u djece koja u Hrvatskoj nisu osustavljena u registar već se prate prema broju hospitalizacija te o mogućnostima unaprjeđenja sigurnosti primjene lijekova u pedijatrijskoj populaciji.

Kao novi izazovi u primarnoj pedijatriji tijekom pandemije uočeni su, između ostaloga, promijenjeni obrasci pojavnosti infekcija, nužne promjene u radnim procesima i brza prilagodba pedijatara na iste te nužnost ulaganja napora kako bi se održala visoka razina preventivnog rada i cijepljenja djece. S obzirom na sve aktualniju temu prekomjerne tjelesne mase i debljine u djece i adolescenata, prikazane su mogućnosti personaliziranog pristupa problemu debljine u primarnoj pedijatrijskoj zdravstvenoj zaštiti.

Procjena debljine djece i rizika od nastanka kardiovaskularnih bolesti pomoću omjera opsega struka i tjelesne visine na uzorku od 1418 djece u dobi između pet i 15 godina pokazala je veću kliničku vrijednost omjera opsega struka i tjelesne visine od izračuna indeksa tjelesne mase.

Personalizirani pristup zahtijeva suradnju i osviještenost roditelja o problemu, ali i mogućnost primarnog pedijatra da s djetetom i roditeljima kroz longitudinalno praćenje i njegovanje partnerskog odnosa stvori cjelovitu sliku o kontekstu u kojem dijete živi. Tako se osigurava pravodobno prepoznavanje i početak intervencija, koje osim dijagnostičke obrade i liječenja moraju uključivati i kontinuiranu edukaciju i podršku za roditelje i dijete.

Pitaj iskusnog pedijatra

Četiri radionice Pitaj iskusnog pedijatra pružile su izvrsnu priliku polaznicima za obnavljanje znanja i raspravu o iskustvima u dijagnostici i liječenju alergija, obradi djeteta koje ima simptome sklonosti krvarenju, postupanju kod djeteta s povišenim transaminazama i interpretaciji imunoloških nalaza. Kroz osam poster-sekcija iz gastroenterologije, hepatologije i prehrane, hematologije i onkologije, farmakologije i toksikologije, nefrologije, bolesti metabolizma, opće pedijatrije, preventivne pedijatrije, primarne pedijatrije, suradnih struka, endokrinologije i dijabetologije, neurologije, pulmologije, genetike, neonatologije, alergologije i imunologije, reumatologije, kardiologije, intenzivne i hitne medicine prikazano je 250 postera.

Kongres je pružio izvrsnu priliku za zahvalu onima koji su zadužili hrvatsku pedijatriju. Dodijeljene su nagrade za životno djelo prof. dr. sc. Liviju Balarinu, prof. dr. sc. Josipu Grguriću, prof. dr. sc. Dušku Mardešiću i postumno prof. dr. sc. Vladi Oberiteru, a prvog dana kongresa prisjetili smo se i već stoljetne povijesti i naslijeđa najstarije hrvatske klinike za pedijatriju, Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Autori tri znanstvena rada hrvatskih pedijatara i dva stručna rada hrvatskih medicinskih sestara i tehničara nagrađeni su za izvrsnost, a dodijeljene su i nagrade Ernst Mayerhofer i Radovan Marković za mlade pedijatre. Program je završio dodjelom nagrada za najbolje e-postere i kratka usmena priopćenja.

Reakcije sudionika govore da je skup ispunio njihova očekivanja i da je dobrodošao nakon pandemije. Za buduće susrete poželjeli su još više prostora za aktualne, praktične i kvalitetne sadržaje te interaktivne radionice i rasprave s ciljem još intenzivnije razmjene iskustava i znanja.

Kongres je pružio izvrsnu priliku za zahvalu onima koji su zadužili hrvatsku pedijatriju. Nagrada za životno djelo dodijeljena je i prof. dr. sc. Josipu Grguriću, osnivaču i prvom predsjedniku Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju HLZ-a i dugogodišnjem članu Uređivačkog kolegija Medixa za područje pedijatrije (od studenoga 2001. godine)

Četiri radionice Pitaj iskusnog pedijatra pružile su izvrsnu priliku za obnavljanje znanja i raspravu o iskustvima u dijagnostici i liječenju

Dodijeljene su i nagrade za znanstvene i stručne radove te za najbolje e-postere i kratka usmena priopćenja

Posebna vrijednost kongresa bila je sudjelovanje specijalizanata pedijatrije i studenata medicine zainteresiranih za pedijatriju

Tijekom skupa obilježena je i stota godišnjica Klinike za dječje bolesti KBC-a Zagreb

U programu kongresa sudjelovala su i djeca

Predstavnici agencije Conventus Credo, koja je bila tehnički organizator skupa

Cijeli hotel Lone bio je u službi kongresa, koji je održan na tri etaže i u šest dvorana