"Klimatske promjene, arterijski tlak i ukupan rizik – okolišna hipertenziologija" - Bojan Jelaković i sur.