Kvartarna prevencija u ordinaciji liječnika opće/ obiteljske medicine – opasnost medikalizacije i neophodnost racionalnosti u prevenciji i liječenju

Autor: Darinka Punoševac
Sažetak:

Kvartarna prevencija podrazumijeva mjere koje je potrebno poduzeti kako bi se pojedinac zaštitio od medicinskih intervencija koje bi mu nanijele više štete nego koristi. Do prekretnice u tradicionalnoj prevenciji dolazi u trenutku kada je prevencija neopravdano komercijalizirana (redovni sistematski pregledi, obimne laboratorijske analize, određen način života, predstavljaju se kao garancija dobrog zdravlja). Sustavni pregled Cochraneove baze podataka iz 2019. godine pokazuje da sistematski zdravstveni pregledi ne smanjuju KV mortalitet, ishemijsku bolest srca niti moždani udar, a učinak na ukupni mortalitet i mortalitet od karcinoma gotovo je zanemariv. Međutim, ako se jasno odabrane preventivne mjere primijene kod odabranih skupina bolesnika (stratificirano prema spolu, dobi, faktorima rizika), mogu se dobiti znatno bolji rezultati. Potrebno je pravilno tumačiti procijenjene rizike i ne upadati u zamku medikalizacije. Znanje je najbolje sredstvo u kvartarnoj prevenciji.

Ključne riječi:

kvartarna prevencija; medikalizacija; opća/obiteljska medicina; racionalizacija u zdravstvu; sistematski pregled

OGLAS