Liječenje boli – deontologija i medicinska etika

Autor: Marko Jukić
Sažetak:

Dužnosti (deontologija) liječnika pri liječenju boli su poštivati normative i standarde Ministarstva zdravstva i stručnih protokola rada. Liječnici koji liječe bol u zavodima i ambulantama za liječenje boli moraju imati odgovarajuću edukaciju i licencu za provedene postupke. Obrazac suglasnosti za liječenje/odbijanje suglasnosti propisan je od ministra zdravstva (NN 10/2008.) pa se isti mora koristiti. Ne može svaki zavod/ambulanta imati svoj obrazac suglasnosti. Obavijest o liječenju i suglasnost (potpis) bolesnika moraju biti na jednom obrascu tako da nema dvojbi na što je bolesnik dao suglasnost. Mora se voditi evidencija rada u zavodima/ambulantama, a odnosi se na preglede, neinvazivne i invazivne postupke, farmakoterapiju, nuspojave i rezultate liječenja.

Ključne riječi:

bol; deontologija; medicinska etika

OGLAS