Metabolizam vitamina D – što je novo?

Autor: Nadica Laktašić Žerjavić
Sažetak:

Nove spoznaje daju bolji uvid u regulaciju sinteze vitamina D u koži te njegovu bubrežnu i izvanbubrežnu aktivaciju koja je modulirana polimorfizmom gena, mutacijama gena, dobi, metaboličkim statusom i hormonalnim signalima. Vitamin D je pravi steroidni hormon koji sudjeluje ne samo u metabolizmu kalcija i kostiju, već genomskim i negenomskim učinkom preko receptora za vitamin D (VDR) modulira proliferaciju i diferencijaciju stanica, urođeni i stečeni imunosni odgovor, a važan je za očuvanje integriteta različitih epitelnih barijera (npr. dišne, crijevne i kožne) te potiče rad i regeneraciju skeletnih mišića i povoljno djeluje na srčanožilni sustav. Vitamin D i njegovi metaboliti u plazmi se prenose s pomoću vitamin D-veznoga proteina (engl. vitamin D-binding protein, DBP). Polimorfizam i genske mutacije VDR-a i BDP-a utječu na aktivnost i funkciju vitamina D.

Ključne riječi:
metabolizam; manjak vitamina D; receptori za kalcitriol; vezni protein za vitamin D; vitamin D

OGLAS