II. kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine

Autor: Biserka Bergman Marković, Milica Katić, Sanja Blažeković Milaković

II. međunarodni kongres DNooM-a, na temu „Bolesnik sa šećernom bolesti u obiteljskoj medicini – danas“, održan je u Zagrebu od 10. do 12. ožujka 2011. Radni dio kongresa obuhvatio je četiri tematske cjeline – „Pristup bolesniku sa šećernom bolesti u obiteljskom medicini“, „Specifičnost kliničkog pristupa u obiteljskoj medicini“, „Specifični problemi zbrinjavanja bolesnika koji boluju od šećerne bolesti“ i „Komplikacije šećerne bolesti“ - uz dva okrugla stola - „Edukacija – zalog bolje prakse“ i „Kako poboljšati zbrinjavanje bolesnika sa šećernom bolesti“ – te šest tematskih radionica. Cilj kongresa bio je upoznati liječnika obiteljske medicine s novim smjernicama Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma te tijekom praktičnog rada poučiti o načinima farmakološkog liječenja bolesnika sa šećernom bolesti, načinima zbrinjavanja kronične rane kao i vođenju medicinske dokumentacije bolesnika s kroničnim bolestima. Posebice je stavljen naglasak na holistički pristup pacijentu i obitelji.

OGLAS