Kako povećati adherenciju liječenja hipertoničara – uloga ljekarnika

Autor: Olgica Velkovski Škopić, Marijana Brozović, Mateja Mršić, Nikola Lugović, Zvjezdana Dobrinčić
Sažetak:
Adherencija u kroničnome liječenju znatno se smanjuje s vremenom, a samo 30% propisanoga farmakološkog liječenja pravilno je primijenjeno. Za adherenciju nije dovoljno samo osigurati da bolesnik uzima pravi lijek, na odgovarajući način i u pravo vrijeme. Potrebno je omogućiti proces učenja, koji će pomoći bolesniku usvojiti promjene životnih navika, a to će mu omogućiti bolju kvalitetu života. Istraživanja upućuju na to da uključivanje javnih ljekarnika u skrb o oboljelima od arterijske hipertenzije znatno pridonosi adherenciji i snižavanju vrijednosti arterijskoga tlaka. Javni ljekarnik može imati znatnu ulogu u procjeni bolesnikova razumijevanja bolesti i liječenja, njegove spremnosti za provedbu plana liječenja, objašnjenju dobrobiti liječenja i potencijalnim zaprekama adherenciji te podsjećanju na pridržavanje liječenja. Da bi se neadherencija smanjila, potrebna je suradnja svih dijelova zdravstvenoga sustava. Na suradnji liječnik-ljekarnik mora se kontinuirano raditi i ulagati dodatan napor kako bi skrb o bolesniku dosegla veću razinu.

Ključne riječi:
adherencija; hipertenzija; javni ljekarnik: arterijski tlak; suradnja liječnik-ljekarnik