Primjena novih oralnih antikoagulansa u bolesnika s bubrežnom insuficijencijom

Autor: Darko Počanić
Sažetak:

Primjena dabigatraneteksilata, rivaroksabana i apiksabana u bolesnika koji boluju od nevalvularne atrijske fibrilacije u svrhu sprječavanja tromboembolijskih incidenata dokazana je u bolesnika u velikim kliničkim studijama. Primjena u bolesnika s umjerenim bubrežnim zatajivanjem uvijek je predmet zabrinutosti ordinirajućih liječnika, tako da su vrlo važni podatci koji su proistekli iz podanaliza kliničkih studija. Oni su u svakom slučaju ohrabrujući: dabigatraneteksilat zadržao je superiornost u terapijskom smislu u punoj dnevnoj dozi 2 × 150 mg, a u dozi 2 × 110 mg kao i rivaroksaban u dozi 1 × 20 mg, te apiksaban 2 × 5 mg, učinak mu je usporediv s varfarinom. Posebice je važno da je sigurnost primjene svih navedenih lijekova i svih navedenih doza iznimno visoka i ne dovodi zbog bubrežnog oštećenja do povećana rizika krvarenja u bolesnika. Prema Smjernicama za liječenje atrijske fibrilacije Europskoga kardiološkog društva primjena novih oralnih antikoagulansa u bolesnika s klirensom kreatinina iznad 30 mL/min sigurna je i učinkovita. 

Ključne riječi:
atrijska fibrilacija; apiksaban; bubrežno zatajivanje; dabigatraneteksilat; krvarenje rivaroksaban; tromboembolijski incidenti; varfarin