Razvoj edukacijskoga modula prevencije karijesa

Autor: Dubravka Negovetić Vranić, Dorotea Mihanović, Ivana Vidaić, Martina Majstorović, Hrvoje Jurić, Ivana Čuković Bagić
Sažetak:

Glavni cilj razvoja edukacijskoga modela prevencije karijesa jest dati detaljan uvid u značenje i način provođenja oralne higijene da bi se postiglo optimalno oralno zdravlje u svrhu postizanja općega zdravlja. Učinkovita provedba konzervativne terapije u kombinaciji s edukacijom o oralnoj higijeni može poboljšati oralno zdravlje u djece. Osnivanjem projekta za mlade 2013. godine, u suradnji sa Stomatološkim fakultetom u Zagrebu, Ankari i Amsterdamu, definiran je edukacijski model preventivne terapije za djecu od 4–7 godina i njihove obitelji.

Ključne riječi:
edukacija; oralno zdravlje; prevencija