Terapija fibrilacije atrija s posebnim naglaskom na izolaciju plucnih vena

Autor: Davor Puljevic
Sažetak:

Fibrilacija atrija (FA) najčešca je dugotrajna aritmija od koje boluje više od 1% populacije. Mehanizam nastanka fibrilacije atrija je multifaktorski. S obzirom na trajanje, FA se dijeli na paroksizmalnu, perzistentnu i permanentnu, što vecinom odražava i dominantni mehanizam nastanka aritmije. Bolesnici s FA-om mogu biti asimptomatski ili imati značajne simptome. Simptomi i predmnijevani mehanizam nastanka, odnosno duljina trajanja fibrilacije atrija osnovne su determinante za izbor strategije liječenja, koja može biti strategija kontrole frekvencije i strategija kontrole ritma. Strategija kontrole ritma može se provesti antiaritmičkom terapijom i ablacijski, izolacijom plucnih vena. Ablacijska izolacija plucnih vena ima u ovom trenutku jasne indikacije, dvogodišnju uspješnost i moguce komplikacije koje prije odluke o optimalnoj strategiji liječenja treba detaljno razmotriti s bolesnikom. 

Ključne riječi:
ablacija; fibrilacija atrija; terapija