MEDIX, God. 27 Br. 149  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Sigurnost bolesnika u zdravstvenome sustavu – prošlost, sadašnjost, budućnostPatient safety in the healthcare system – the past, the present, the future

Jelena Rakić Matić

Sigurnost bolesnika je, prema postulatima Svjetske zdravstvene organizacije, temeljno načelo zdravstvene zaštite zajedno s dostupnošću, kontinuitetom skrbi, učinkovitošću, prihvatljivošću i prikladnošću. Ona obuhvaća prevenciju, sanaciju štete i unaprjeđenje zdravstvene zaštite od neželjenih događaja tijekom procesa zdravstvene skrbi. U procesu mogućega neželjenoga događaja mogu sudjelovati svi sudionici s kojima se bolesnik tijekom putovanja kroz zdravstveni sustav susreće (zdravstveno i nezdravstveno osoblje), pa i sam bolesnik. Kako bi naglasio važnost sigurnosti bolesnika SZO je razvio niz planova i programa za unaprjeđenje bolesnikove sigurnosti. Unatrag nekoliko godina više se govori o sigurnosti bolesnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koja je točka ulaska u zdravstveni sustav i kao takva je mogući izvor pogreške i nesigurne zdravstvene skrbi. Naglasak svake zdravstvene administracije mora biti stavljen na promjene zdravstvenoga sustava, koje će biti ključne za poboljšanje sigurnosti na svim razinama zdravstvene zaštite.

Ključne riječi:
kultura sigurnosti; kvaliteta zdravstvene zaštite; obiteljska medicina; sigurnost pacijenta

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 149

Patient safety is, according to the postulates of the World Health Organization, a fundamental principle of health care along with accessibility, continuity of care, efficiency, acceptability and appropriateness. It includes prevention, remediation of damage and the improvement of health care from adverse events during the health care process. All participants that the patient encounters during the journey through the health care system (medical and non-medical staff), including the patient, can participate in the process of a possible adverse event. To emphasize the importance of patient safety, the WHO has developed a number of plans and programs to improve it. In the past few years, there has been more talk about patient safety in primary care, which is the point of entry into the health system and as such is a possible source of error and insecure health care. The emphasis of every health administration must be placed on changes in the health system, which will be key to improving safety at all levels of health care.

Key words:
family medicine; patient safety; safety culture; quality of health care