"Šećerna bolest u odraslih" - Marija Vrca Botica, Ivana Pavlić Renar i suradnici

Autor: Vanja Zjačić-Rotkvić

OGLASIzdavač: Školska knjiga, Zagreb
Godina izdanja: 2012.
Format: 17,5 x 24,5 cm; uvez: tvrdi
Opseg: 284 stranice, 56 slika i 55 tablica

 

 

 

 

Šećerna bolest je skupina metaboličkih poremećaja koji nastaju zbog nedovoljnog izlučivanja i/ili djelovanja inzulina pa kao posljedicu imaju povišene razine glikemije u krvi. Prema etiologiji, patofiziološkim mehanizmima, načinima liječenja i prognozi, prepoznaju se četiri različita oblika bolesti. Tip 1 šećerne bolesti nastaje zbog nepovratnog razaranja beta-stanica gušterače s apsolutnim nedostatkom inzulina kao posljedicom. U tipu 2 šećerne bolesti riječ je o dvostrukom poremećaju, rezistenciji ciljnih tkiva na djelovanje inzulina s progresivnim defektom u izlučivanju inzulina. Treći oblik šećerne bolesti je posljedica nekih drugih bolesti ili uzimanja lijekova, a četvrti onaj koji se pojavljuje tijekom trudnoće i naziva se gestacijskim dijabetesom.

Sva četiri tipa šećerne bolesti javljaju se u odraslih osoba; tip 2 bolesti je daleko najčešći i u populacijama bijelaca njegova učestalost iznosi između 85 i 95%.

Knjiga „Šećerna bolest u odraslih“ autorica Marije Vrca Botice i Ivane Pavlić Renar, kao i njihovih suradnika, cjelovito je djelo o svim kliničkim aspektima šećerne bolesti upravo u odraslih osoba u kojem se logičnim slijedom nakon epidemiologije i klasifikacije šećerne bolesti te moguće prevencije prikazuju svi suvremeni principi liječenja šećerne bolesti i njenih komplikacija. Pritom se autorice rukovode činjenicama temeljenim na dokazima i smjernicama dijabetoloških društava u zemlji i svijetu, kritički razmatraju rezultate randomiziranih i opservacijskih istraživanja, a posebno se osvrću na prave, a ne surogatne ishode.

Također su iznesene i nove terapijske mogućnosti koje još zahtijevaju kliničke potvrde, posebice u poglavlju o liječenju komplikacija šećerne bolesti. Značaj djela je da obuhvaća i posebna stanja u dijabetičkih bolesnika te aspekte liječenja šećerne bolesti tijekom tih stanja. Naime, u istom udžbeniku razmatra se šećerna bolest tijekom trudnoće, posebnosti liječenja šećerne bolesti u hospitaliziranih bolesnika, kao i bolesnika u jedinicama intenzivnog liječenja. Posebno su u organiziranoj cjelini izneseni i sadašnji aspekti skrbi za bolesnike sa šećernom bolešću u obiteljskoj medicini, kao i predviđanja skrbi u budućnosti. Iznesen je i informatički okvir za vođenje medicinske dokumentacije osoba sa šećernom bolesti kao kronične nezarazne bolesti, koji u obiteljskoj medicini mora biti komplementaran sa strukturiranom zaštitom bolesnika.

Knjiga „Šećerna bolest u odraslih“ napisana je na 336 stranica, uključujući 56 slika i 55 tablica. Razdijeljena je na 25 poglavlja organiziranih u šest tematskih cjelina: 1. Epidemiologija i klasifi kacija šećerne bolesti; 2. Prevencija i rano otkrivanje šećerne bolesti; 3. Kontrola hiperglikemije, praćenje i liječenje; 4. Komplikacije šećerne bolesti; 5. Šećerna bolest u posebnim stanjima i 6. Šećerna bolest u obiteljskoj medicini. Iako je primarno klinički koncipiran, udžbenik o šećernoj bolesti predstavlja i bazu za nastavak znanstvenih istraživanja iz područja šećerne bolesti, kako iz područja temeljnih znanosti tako i iz kliničke medicine. U djelu se izrijekom navode dvojbe, područja koja vape za daljnjim istraživanjima te daju smjernice kako rezultate primijenjenih istraživanja interpretirati i prosuđivati.

Nazivlja, jedinice s tehničkim normama i mjeriteljskim propisima usklađene su s važećima u Hrvatskoj. Nakladnik je Školska knjiga iz Zagreba, urednica mr. sc. Gordana Krznarić-Vohalski, a recenzenti djela prof. dr. sc. Izet Aganović, prof. dr. sc. Vanja Zjačić-Rotkvić i doc. dr. sc. Ines Diminić-Lisica. Predstavljanje toga sveučilišnog udžbenika održano je 25. rujna 2012. u prostorijama Školske knjige u Masarykovoj ulici u nazočnosti autora, recenzenata, nakladnika i brojnih uzvanika.

Djelo je prvenstveno namijenjeno liječnicima koji pružaju zdravstvenu zaštitu bolesnicima sa šećernom bolesti, tj specijalistima obiteljske medicine, interne medicine, dijabetolozima, ginekolozima, neurolozima, oftalmolozima, vaskularnim i plastičnim kirurzima, fizijatrima te liječnicima intenzivne skrbi. Udžbenik, koji je prikladan za dodiplomsku nastavu, može služiti i za specijalizaciju iz endokrinologije i dijabetologije, udžbenik za „zajedničko deblo“ raznih grana interne medicine za specijalizaciju iz obiteljske medicine. Dugo vremena je u hrvatskoj medicini postojala potreba za takvim sveobuhvatnim djelom o šećernoj bolesti. U svim dosadašnjim udžbenicima je problem šećerne bolesti bio nedostatno razmatran jer su tematski obuhvaćali znatno šira područja. Problematika je bila usmjerena prema specijalizaciji kojoj je udžbenik bio namijenjen i nije zastupan multidiscipliniran pristup kakav nalaže klinička praksa. Stoga je izdavanje knjige „Šećerna bolest u odraslih“ zasigurno opravdano, a vjerojatno će i obnovljena izdanja slijediti naglašeni timski pristup u dijagnostičkim postupcima i liječenju bolesnika sa šećernom bolesti.